سکوت نیروهای بین المللی در خدمت دولت ترکیه است

مظلوم عمر ریاست مشترک شورای شهر طبقا اعلام کرد: نیروهای بین المللی با سکوت خود در قبال حملات شیمیایی ارتش اشغالگر ترکیه به مناطق دفاعی میدیا سهیم هستند. عمر خواستار ایجاد کمیتهای بین المللی برای پاسخگویی دولت ترکیه شد.

در میان سکوت بین المللی، دولت متجاوز ترکیه به حملات خود با سلاح های شیمیایی و ممنوعه به مناطق تحت حفاظت میدیا ادامه می دهد. ه.پ.گ در ٢٧ دسامبر ٢٠٢٢ هویت ١١ گریلا را که در جریان حملات شیمیایی در زاپ در ٥ نوامبر ٢٠٢٢ به شهادت رسیدند، منتشر کرد.

ریاست مشترک شورای اجرایی طبقا, مظلوم عمر با بیان این موضوع، خاطرنشان کرد: دولت اشغالگر ترک از نظر مالی، نظامی و سیاسی ورشکست شده است، به ویژه پس از آن که ضربات سنگینی را در زاپ، متینا و آواشین متحمل شد. عمر گفت با وجود اینکه دولت اشغالگر از سلاح های شیمیایی استفاده می کند، نمی تواند قدمی به جلو بردارد.

مظلوم عمر با بیان اینکه دولت ترکیه در میان سکوت نیروهای بین المللی در مناطق تحت حفاظت میدیا علیه گریلا از سلاح شیمیایی استفاده می کند، گفت: سکوت نیروهای بین المللی در خدمت دولت ترک بودە و این سکوت نشان می دهد که نیروهای بین المللی در کشتار و قتل عام مردم محلی با آنها شریک هستند.

عمر گفت: طرف های ذیربط باید کمیته ای متخصص تشکیل دهند تا دولت اشغالگر ترکیه را مورد پیگیری قرار دهد و مکان هایی را که بمباران شیمیایی شده است کشف و بررسی کنند.

مظلوم عمر، ریاست مشترک شورای شهر طبقا، در خاتمە از ساکنان روژآوا خواست تا از نیروهای گریلا حمایت کنند و صدای خود را برای بازخواست از دولت اشغالگر ترکیه بلند کنند.