تلاش اردوغان برای حملە با اتکا بە روسیە

امینە اوسی معاون ریاست مشترک خودمدیریتی شمال-شرق سوریە اعلام نمود کە اردوغان درصدد است تا با اتکا بە روسیە خودمدیریتی روژاوا را نابود کردە و نیروهای سوریە دمکراتیک را منحل کند.

امینە اوسی معاون ریاست مشترک خودمدیریتی شمال-شرق سوریە اعلام نمود کە روسیە، سوریە را ناگزیر کردە است کە با مقامات ترک دیدار کردە و بر همین اساس است کە سوریە و ترکیە متفقا بە دشمنی با روژآوا می پردازند. ما بە عنوان خودمدیریتی روژآوا، در مقابل این رویە در ابعاد سیاسی و دیپلماتیک بسیج خواهیم شد.

امینە اوسی معاون ریاست مشترک خودمدیریتی شمال-شرق سوریە در رابطە با تهدیهای دولت ترک مبنی بر تهدید بە حملە، دیدارهای متقابل روسیە، دولت ترک و حکموت دمشق با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

امینە اوسی معاون ریاست مشترک خودمدیریتی شمال-شرق سوریە در پاسخ بە این سوال کە آیا احتمالی برای حملات جدید ترکیە وجود دارد یا خیر پاسخ داد:

حملات ٢٠ مژدار، میعاقب تهدیدهای فراوان دولت ترک آغاز شدند، البتە دولت ترک پیش از این هم دست بە تهدید زدە و هر زمان کە فرصت را مهیا یافتە است، با هواپیماهای جنگی و بدون سرنشین حملە کردە است. بە ویژە کە انفجار ٢٠ مژدار استانبول را بە بهانە تبدیل کرد. در این حملات تمام زیرساختهای شملا-شرق سوریە مورد هدف قرار گرفتند. در نتیجە آن آسیبهای مادی فراوانی وارد شد. نیز بە روستای تقل بقل حملە صورت گرفت و در این حملە ١١ غیرنظامی کشتە شدند. در واقع بە منظور اشغال روژآوا، طراحی گستردەای را در دستور کار قرار دادە بودند. اما برای آغاز حملە زمینی تدارک گستردەای را در داخل ترکیە انجام ندادە بود.

اوسی در پاسخ بە پرسشی در رابطە با علت دیدار بین مقامات ترکیە، روسیە و دمشق نیز پاسخ داد: اردوغان پیش از این اعلام کردە بود کە هیچگونە مشکلی برای دیدار با آنها ندارم. با این گفتە زمینە را برای ایجاد دیدار مهیا می کرد. مشاهدە شد کە خواست اردوغان حل مسئلە تنشهای موجود در سوریە نیست. از یکطرف تلاشهای اشغالگرانە همچنان ادامە دارند  و از طرف دیگر تلاشها برای متقاعد کردن گروههای وابستە بە خود را ادامە میدهد. هم اکنون این رویە را بە حکومت دمشق هم در پیش گرفتە است. و روسیە است کە این فشارها را تحمیل می کند. روسیە بیش از هر زمان دیگر از اردوغان حمایت می کند تا در انتخابار بە پیروزی برسد. تمام تلاشها در این راستا قرار دارند. بە منظور پیروزی اردوغان در انتخابات فشارها بر سوریە افزایش پیدا کردەاند. در تمام دیدارهایی کە تاکنون داشتەاند، اردوغان پیشنهادات خود را مبنی بر انحلال نیروهای سوریە دمکراتیک و خودمدیریتی مطرح کردە است. حکومت دمشق هم در مقابل از ترکیە این سوال را مطرح می کند کە جە زمانی دولت ترک از خاک سوریە خارج شدە و بر وضعیت گروههای تبهکار متمرکز می شود. این مسئلە هم موضوعی است کە دولت ترک قادر نیست سریعا در رابطە با آن قدم بردارد. هدف دولت ترک بر این مبنا قرار گرفتە بود کە نواحی اشغال شدە را بە ترکیە ملحق کردە و در انتخابات آتی ترکیە از آن بە نفع خود بهرەبرداری کند.

اگر اردوغان بر سر تبهکاران دست بە معاملە بزند اوضاع در داخل نیز بسیار بغرنج و دشوار می شود. بدون شک تمام تلاشهای اردوغان با اتکا و حمایت روسیە، در راستای نابودی خودمدیریتی و انحلال نیروهای سوریە دمکراتک است. در دیدارهایی کە تا کنون صورت گرفتەاند، نخستین مسئلە هموارە بر این اساس بودە است کە چگونە بتوانند متفقا علیە ما وارد جنگ شوند.

امینە اوسی در پاسخ بە این پرسش کە آیا چنین طرحی از امکان موفقیت برخوردار است یا خیر، گفت: مسیری را کە ترکیە انتخاب کردە است، مسیری نیست کە بە حل مسائل منتهی شود و بسیار هم دشوار است. دولت ترک دست از اهداف اشغالگرانە خود بر نمیدارد، اگر سوریە در رابطە با موضوع عقب نشینی دولت ترک از مناطق اشغال شدە اصرار کند. این ائتلاف و نزدیکی نمیتواند بە هیچ نتیجەای منتهی شود. اما اگر سوریە با فشار و تحکم روسیە دست از مطالبات خود بردارد و بە اشغالگری ترک مشروعیت بدهد، در آن صورت چیزی بە نام سوریە نخواهد نماند.

در پاسخ بە این سوال کە خودمدیریتی چگونە در مقابل این رویداد موضع خواهد گرفت، امینە اوسی گفت: ساکنان شمال-شرق سوریە در مقابل این حملات از خود دفاع خواهند کرد. بە منظور  صیانت از دستاوردهای خود همە در سرزمین و مناطق خود خواهند ماند و از خود دفاع خواهند کرد. همزمان نیروهای سوریە دمکراتیک نیز  قدرتمندتر از گذشتە در مقابل حملات ایستادگی کردە و برخوردار از نیرویی هستند کە بتوانند حملات را متوقف کنند.

ما بە عنوان خودمدیریتی شمال-شرق سوریە هم در بعد دیپلماتیک و هم در بعد سیاسی در مقابل تمام تهدیدات، با تمام توان خود بسیج خواهیم شد. تمام تلاشهای ما بر حل مسئلە بدون جنگ استوار است؛ اما برای احتمال دوم از آمادگی برخوردار هستیم.

امینە اوسی معاون ریاست مشترک خودمدیریتی شمال-شرق سوریە در خاتمە اظهار داشت: موضع کنونی نیروهای ائتلاف بین المللی در مقابل وضعیت کنونی جوابگو نیست. لازم است کە اعلام کنند کە اکنون کە این مناطق از دست داعش آزاد شدە است، باید آن  را از حملات نیز محافظت کنیم. تنها در این صورت است کە نە دولت ترک و نە دولت دمشق نمیتوانند برای حملە و اشغالگری از هر فرصتی استفادە کنند.