برگزاری آکسیون اعتراضی در اروپا در محکومیت اشغالگری رژیم ترک

حملات رژیم اشغالگر ترکیه علیه خلق کورد با برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی در شهرهای ماینس، مونشن‌گلادباخ و رنیس محکوم شد

کوردهای ساکن در شهرهای ماینس، مونشن‌گلادباخ و رنیس با برپایی گردهمایی اعتراضی حملات رژیم اشغالگر ترک علیه کوردها را محکوم کردند.

ماینس

در آکسیون شهر ماینس حملات دولت اشغالگر ترک به شنگال، مخمور و مناطق حفاظتی مدیا محکوم شد و یاد و خاطره شهیدان قتلعام ٢ ژوئیه شهر سیواس گرامی داشته شد.

در این گردهمایی اعلام شد که هدف دولت ترکیه نسل‌کشی کوردهاست، حملات رژیم ترک باید فورا متوقف شوند و کشورهای ناتو از فروش اسلحه به ترکیه دست بردارند.

در این آکسیون به نمایندگی از جمعیت ایزدی‌های ساکن آلمان بیانیه‌ای قرائت شد.

همچنین نماینده جنبش زنان آزاد کوردستان در اروپا حملات فاشیست‌های ترک به کوردها در وین محکوم شد.

مونشن‌گلادباخ

اتحادیه دانشجویان کورد، اتحادیه دانشجویان زن و جوانان اینترنشنال در شهر مونشن‌گلادباخ آلمان به منظور محکومت حملات نابودگرانه دولت ترک علیه کوردستان گردهمایی را برگزار کردند. در این آکسیون بیانیه جوانان اینترنشنال قرائت شد.

رنیس

جمعیت زنان زین هم در آکسیونی که در شهر رنیس فرانسه برگزار کرد حملات دولت ترک علیه کوردها را محکوم به شکست خواند.

در این گردهمایی به مقاومت زنان کورد علیه اشغالگران اشاره شده، بروشور و بیانیه‌هایی میان مردم توزیع شد.