درخواست ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری بین‌المللی برای پایان دادن به قتلعام کوردهای کولبر + متن بیانیه

در بخشی از بیانیه آمده است: ما سازمان‌ھای سندیکایی، سیاست‌ھای سرکوبگرانه رژیم ایران نسبت به کولبرھا و به طور کلی در مورد کوردھا را محکوم می‌کنیم. ما توجه زنان و مردان کارگر، و جامعه بین‌المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می‌کنیم.

۸۰ سندیکا و تشكل كارگری در سراسر دنيا با انتشار بیانیه‌ای مشترک با عنوان «کولبران را نباید فراموش کرد» خواستار پایان دادن به کشتار کولبران کورد شدند.

این سندیکاها در بیانیه خود با اشاره به ریشه‌های فقر و محرومیت در مناطق روژهلات که دلیل روی آوردن شهروندان مرزنشین به کولبری شده، از کشتار ۷۹ کولبر در سال ۲۰۱۹ با تیراندازی نیروهای نظامی ایران خبر داده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما سازمان‌های سندیکایی، سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ایران نسبت به کولبرها و به طور کلی در مورد کوردها را محکوم می‌کنیم.»

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «ما توجه زنان و مردان کارگر و جامعه بین‌المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می‌کنیم. دولت ایران باید به سرکوب و کشتار کولبران پایان دهد، به اصول حقوق بشر احترام بگذارد و راه توسعه آلترناتیوهای واقعی اقتصادی را برای مردم روژهلات هموار سازد.»

این بیانیه با حمایت و همکاری شبکه حقوق بشر کردستان و با هدف جلب توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی به مساله کشتار کولبران و وضعیت این قشر از جامعه کوردستان تهیه و منتشر شده است.

متن بیانیه ٨٠ سندیکا و تشکل کارگری بین‌المللی در مورد قتلعام کوردهای روژهلات از سوی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

"کولبران را نباید فراموش کرد

مناطق کوردنشین غرب ایران، موسوم به روژهلات و با جمعیت بین ۸ تا ۱۰ میلیون کورد، سیاست‌های تبعیضاتی و سرکوبگرانه را از سوی رژیم ایران متحمل می‌شود. رژیم ایران هرگونه اعتراضات سیاسی و مطالبات هویتی - فرهنگی کوردها را به شدت سرکوب می‌کند. برای نگهداشتن مردم این منطقه در وضعیت بی‌ثباتی و فلاکت، رژیم مانع از توسعه اقتصادی منطقه شده، تقریبا هیچ صنعتی در این منطقه راه‌اندازی نشده و سمتگیری تولیدات و منابع عمدتا برای مناطق مرکزی کشور است، بیکاری بسیار گسترده است، با توجه به نبود کمترین فرصت اشتغال در منطقه، جوانان بطور گسترده‌ای مجبورند به شهرهای بزرگ فارسی زبان مهاجرت کنند.

 برای هزاران تن از ساکنان روژهلات مرز عراق و ایران تنها منبع تأمین معاش می‌باشد؛ کولبری یعنی مبادلات مرزی کالا، حمل اجناس بر کول انسان و یا بر پشت قاطر با عبور از کوه‌ها، انتقال انواع کالاهای از عراق به ایران، توأم با مخاطرات بسیار، از پوشک بچه گرفته تا لوازم الکتریکی خانگی، از جمله پوشاک، پتو، لاستیک اتومبیل، چای و ... همچنین محصولات ممنوعه در ایران نظیر آنتن ماهواره، الکل، سیگار. این کالاها در بازارهای شهرهای بزرگ از جمله تهران عرضه می‌شوند. هر روزه هزاران کارگر زن و مرد، از جمله کودکان و افراد مسن، برای آنکه نانی به دست آوردند و معیشت روزانه خود و خانواده‌شان را به سختی تأمین کنند به پیشواز خطر می‌روند و در طول این مرزها جان خود را به مخاطره می‌اندازند. فقط بازرگانانی که این کولبران در استخدام‌شان هستند، ثروتمند می‌شوند. به لحاظ قانونی وضعیت کولبری مبهم است، گاه قانونی، گاه روا و گاه غیرقانونی، و منوط به حسن نیت مسئولان.

علاوه بر خطرات ناشی از کوه‌ھای صعب العبور، سرمای کشنده زمستان، گرمای سوزان تابستان، و منطقه پر از مین‌ھای منفجر نشده، کولبران به شدت توسط دولت ایران سرکوب می‌شوند. ھمه چیز به واکنش مرزبانان بستگی دارد و متناسب با میزان رشوه‌ھای دریافتی آن‌ھا تصمیم می‌گیرند که چشم خود را به فعالیت کولبران ببندند و یا برعکس به بھانه "حفظ امنیت کشور" و یا "مبارزه با قاچاق" به سوی آن‌ھا تیراندازی کنند. تنھا در طی سال ۲۰۱۹ رقم تلفات جانی کولبران ۷۹ نفر بوده که ۵۷ نفر در اثر تیراندازی توسط مرزبانان به قتل رسیدند. تعداد زخمیان به ۱۶۵ نفر می‌رسد. ھم چنین تعداد بسیاری به مجازات زندان و یا جریمه‌ھای سنگین محکوم شده‌اند که پرداخت آن برای کولبران غیرممکن است.

ھرچند که مقامات دولتی برای تعدادی اندکی کولبر پروانه کار صادر کرده اما تعداد ناکافی پروانه کار و اعمال محدودیت‌ھای شدید برای آن‌ھا، از جمله محدودیت در تعداد سفر، به ھیچ وجه امکان یک زندگی بخور و نمیر به دارندگان پروانه کار را نمی‌دھد. در حقیقت، صدور پروانه کار در تعداد کم عمدتاً مستمسکی قانونی است برای سرکوب اکثریت عظیم کولبران که فاقد آن ھستند.

سرنوشت کولبرھا پی آمد عوامل چندی است: متأثر از مقوله دولت - ملت و سیاست‌ھای ادغام گرایانه حکومت مرکزی در مورد کوردھا؛ سیاست‌ھای اقتصادی نئولیبرال افراطی، که از یک سو مشوق مصرف گرایی ھرچه بیشتر در جامعه ایران است و از سوی دیگر مردم کشور را در شرایط فلاکت اقتصادی کامل نگه‌ داشته است؛ و تأثیرات مخرب تحریم‌ھای آمریکا علیه ایران، که فقط باعث وخیم‌تر شدن وضعیت توده‌ھای مردم زیر فشار رژیم شده‌اند.

ما سازمان‌ھای سندیکایی، سیاست‌ھای سرکوبگرانه رژیم ایران نسبت به کولبرھا و به طور کلی در مورد کوردھا را محکوم می‌کنیم. ما توجه زنان و مردان کارگر، و جامعه بین‌المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می‌کنیم. دولت ایران باید به سرکوب و کشتار کولبران پایان دھد٬ به اصول حقوق بشر احترام بگذارد و راه توسعه آلترناتیوھای واقعی اقتصادی برای مردم روژھلات را ھموار سازد."

سندیکاها و سازمان‌هایی که این بیانیه را امضا کرده‌اند:

* Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.

* Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.

* Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.

* Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.

* Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.

* Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.

* Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.

* Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.

* Batay Ouvriye - Haïti.

* Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.

* Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.

* Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.

* Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.

* Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.

* Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.

* Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.

* Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.

* Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.

* Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal

* Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.

* General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.

* Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.

* Red Solidaria de Trabajadores - Pérou

* Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.

* Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.

* Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.

* Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.

* Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.

* Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.

* Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

* Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie

* Pakistan Labour Federation (PLF) - Pakistan

Organisations syndicales nationales professionnelles

* National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.

* Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.

* Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.

* Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector

- Grèce.

* Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin

* Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.

* Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.

* Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.

* Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.

* Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.

* Syndicat des travailleurs du rail – Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/CDTM)

Mali.

* Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie.

* Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.

* Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama.

* Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.

* Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.

* Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.

* Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.

* Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.

* Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP)

Canada.

* Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.

* Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.

* Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.

* Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMTCollectivités locales) - Maroc.

* Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.

* Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.

* Organisation Démocratique du Rail-Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc.

* Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.

* Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.

* Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.

* Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.

* Missão Publica Organizada – Portugal.

Organisations syndicales locales

* Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.

* Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.

* Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse

* Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.

* Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.

* L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse

* Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique.

* Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne

* Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de

los trabajadores Bahia Blanca) - Argentine

* Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.

* UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.

* Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.

* United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.

* Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.

* Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt)

Argentine.

* سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد) -Syndicat des travailleurs du transport de Téhéran et sa

banlieue (Vahed) – Iran.

Organisations syndicales internationales

* Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux

* Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.

* Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.

* Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.

* Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.

* Fronte di lotta No Austerity - Italie.

* Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.

* Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.

* LabourNet Germany - Allemagne.

* Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

* Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.

* United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.

* Unidos pra Lutar - Brésil.

* Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.

* Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie.

* National Association of Human Rights Defenders – Palestine.

* Red de Trabajadores – Argentine.