کلاس درس کودکان منطقه دشتیاری چابهار

کودکان بلوچستان از تحصیل به زبان مادری خود که زبان بلوچی است محرومند و افزون بر این از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی هم بی‌بهره‌اند

تصاویر منتشر شدە از بلوچستان نشان از آن دارد کە کلاسهای درس بسیاری از کودکان شهرستان چابهار همچنان در زیر کپر برگزار می‌شود و برخی همان کپر را هم ندارند و زیر آسمان و سایه دیوار نشسته‌اند.

این کودکان همچنین از تحصیل به زبان مادری خود که زبان بلوچی است محرومند.