انتشار فیلم عملیات نیروهای تک تیرانداز گریلا

گریلا تی وی تصاویری را از عملیات تک تیراندازان گریلاهای آزادی کوردستان در ارتفاعات جودی منتشر کرد. در جریان این حملە یک اشغالگر کشتە شد.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در این بارە پیشتر اطلاعیەای را منتشر کردە بود: در ٢٣ سپتامبر ساعت ٠٠:٤٠ دقیقە در منطقە برخودان ارتفاعات جودی، تیمهای متحرک و تک تیرانداز گریلا در یک حملە ، یک اشغالگر ارتش ترک را از پا درآوردند.