در گذشت کویستان داوودی، زن مبارز و پیشاهنگ روژهلات کوردستان

صبح امروز زن مبارز روژهلات کوردستان و عضو کنگرە ملی کوردستان، کویستان داوودی بعد از چند سال بیماری در باشور کوردستان درگذشت.

کویستان داوودی از زنان مبارز روژهلات کوردستان، صبح امروز درباشور کوردستان بعد از چند سال بیماری درگذشت. کویستان داوودی از زنان مبارزی بود کە بعد از انقلاب سال ١٩٧٩ ایران بە صفوف مبارزە خلق کورد پیوست. وی برآمدە از خانوادەای میهن دوست بود کە مبارزە با رژیم پادشاهی را نیز در کارنامە خود داشت. وی در هر دو دورە، در دورە حکومت پادشاهی و سپس دورە جمهوری اسلامی نیز مدتی را در زندان سپری کردە و تحت شکنجە قرار گرفتە بود.

این زن مبارز بدون نظرداشت مرزهای تحمیلی بر کوردستان، هر زمان کە فرصتی مهیا می شد برای رهایی ملتش در بخشهای دیگر کوردستان نیز مبارزە می کرد. وی طی چندین سال عضو کنگرە ملی کوردستان بود و در امور دیپلماسی فعالیت می کرد.

کویستان داوودی طی سالهای اخیر با همان روح برآمدە از مبارزە، با بیماری سرطان نیز مبارزە می کرد. این زن پیشاهنگ مبارزە، صبح امروز در باشور کوردستان درگذشت.