فراخوان کمیته‌های اروپای کژار و پژاک به مناسبت ١١مین سالگرد اعدام شیرین علم‌هولی و همرزمانش

کمیته‌های کژار و پژاک در اروپا روز ٨ مه ٢٠٢١ در سالگرد اعدام شیرین علم‌هولی و همرزمانش، در برابر ساختمان پارلمان اروپا در شهر بروکسل گردهمایی را برگزار خواهد کرد.

فراخوان برگزار کنندگان این اکسیون به شرح زیر است:

"رژیم جمهوری اسلامی مانند همه‌ی حکومت‌های دیکتاتور و سرکوبگر که خوب می‌دانند کمترین جایگاهی پیش خلقها ندارند، برای ماندن در قدرت به ابزار‌های سرکوب و کشتار پناه می‌برند. یکی از این ابزارهای غیر انسانی که رژیم ایران در طول دوران حکومت پر از جنایت خود از آن استفاده کرده است، اعدام و تیرباران است. رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در مدت حکومت خود هزاران تن را اعدام کرده و هنوز هم اعدام را به عنوان ابزاری علیه مخالفان خود به کار می‌گیرد.

در چهارچوب همین سیاست روز ١٩ اردیبهشت ۲۰۱۰، چهار مبارز و فعال سیاسی کورد با نام‌های شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان و همچنین یک فعال سیاسی ایرانی با نام مهدی اسلامیان را اعدام کرد. در سالگرد اعدام این رفقا و برای محکوم نمودن حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی و صیانت از زندانیان سیاسی روژهلات کوردستان و برای پشتیبانی از مطالبات خلق‌های ایران در مقابل پارلمان اروپا در شهر بروکسل تجمع می‌کنیم.

در اینجا از همه‌ی خلق کورد و همه‌ی آزادی‌خواهان می‌خواهیم که در این تجمع شرکت کنند، تا بتوانیم به صدای قدرتمند اعتراضات و مطالبات خلق روژهلات کوردستان و همچنین همه‌ی خلق‌های ایران علیه جمهوری اسلامی تبدیل شویم."

روز و ساعت آکسیون: ٨ مه ٢٠٢١ – ساعت ١٣:٠٠

مکان: Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België