کلیچداراوغلو به دیدار حزب دموکراتیک خلقها رفت

کمال قلیچداراوغلو، کاندیدای ریاست جمهوری ائتلاف ملت و رهبر ج.ه.پ، با پروین بولدان و میتهات سانچار روسای مشترک ه.د.پ دیدار کرد.

کلیچداراوغلو، نامزد ریاست جمهوری، از گروه نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها در پارلمان دیدار کرد.

 

در کنار کاندید ائتلاف ملت، اوزغور اوزل، معاون رهبر ج.ه.پ، سلین سایک بوکه منشی ج.ه.پ و اوغوز کان سالیچی مشاور رهبر  ج.ه.پ حضور داشتند.

 

قلیچداراوغلو توسط پروین بولدان و میتهات سانچار روسای مشترک ه.د.پ، وابرو گونای سخنگوی حزب و ساروهان اولوچ وکیل مدافع ه.د.پ مورد استقبال قرار گرفت.