نیم میلیون نفر حکومت لهستان را در ورشو محکوم کردند

در ورشو، پایتخت لهستان، نیم میلیون نفر علیه دولت نژادپرست پوپولیستی به خیابان‌ها آمدند.

صدها هزار نفر از سراسر لهستان روز یکشنبه در ورشو تجمع کردند و حکومت "قانون و عدالت" (PiS) را محکوم کردند.

در این تظاهرات پرچم‌های لهستان و اتحادیه اروپا برافراشته شد. این اقدام توسط رئیس پلاتفرم شهروندان حزب اپوزیسیون مرکزی و رئیس سابق شورای اروپا، دونالد تاسک برگزار شد. در این مراسم "سختی شرایط زندگی، تقلب و دروغ" محکوم شد و شعارهایی برای "دموکراسی، انتخابات آزاد و اتحادیه اروپا" سر داده شد.

رهبران دیگر احزاب اپوزیسیون نیز از هواداران خود خواستند که به این اقدام بپیوندند.

فعالان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود "دیگر بس است"، "ما یک لهستان مستبد نمی خواهیم" و حکومت قانون و عدالت؛ مترادف سختی شرایط زندگی است.

حکومت قانون و عدالت تقریبا یک سال است که در قدرت است. انتخابات سراسری در پاییز برگزار خواهد شد.