پاژک: با شعلەورساختن مبارزەامان از یاد و خاطرە ناگیهان صیانت خواهیم کرد

کوردیناسیون پاژک ترور ناگیهان آکارسل عضو مرکزی مرکز پژوهش ژنولوژی را محکوم کردە و با انتشار بیانیەای اعلام کرد زنان در مقابل این ترور سکوت نخواهند کرد. ما در همە جا مبارزەامان را برای صیانت از یاد و خاطر وی گسترش خواهیم داد.

در رابطە با ترور عضو مرکز پژوهش ژنولوژی، ناگیهان آکارسل کە در سلیمانیە ترور شد، کوردیناسیون پاژک بیانیە ای را منتشر کرد. پاژک در این رابطە اعلام نمود کە ناگیهان آکارسل با فعالیتهای خود در انتشار مجلە و امور دیگر مربوط بە حوزە زنان، خصوصا در رابطە با ایجاد کتابخانە زنان در سلیمانیە بر ارزشهای مهم مبارزە برای آزادی زنان افزودە بود. او شهید انقلاب ما زنان بە شمار می رود. او از جملە آکادیمیسنهای گرانقدر کورد بود کە ما از نوشتەهای وی استقبال میکردیم؛ او با تفکر و فعالیتهای خود در پیشبرد ذهنیت زنان همکار ما بود. ترور هوال ناگیهان آکارسل باعث تاسف ما شد. با احترام از  رنجهای وی یاد کردە و در مقابل فعالیتهایش سر تعظیم فرود می آوریم.

در بخش دیگری از این بیانیە پاژک اعلام می کند کە با فرمان حاکمیت آ.ک.پ در خانەهای تیمی در باشور کوردستان، نقشە حملە و ترور وی طراحی شدە و ما این ترور را محکوم می کنیم. حملەای کە با اهداف سیاسی صورت گرفت، میتواند بە سرهلدان زنان تبدیل شود. زیرا  خلق کورد افکار عمومی، دمکراتیک و جنبشهای زنان فاشیسم آ.ک.پ را بە دلیل سیاستهای تمرکزگرایانە و نابودگرانە بازخواست می کند.  

اما برای اینکە این رویداد هم مانند رویدادهای جنایتکارانە سیاسی دیگر در باشور کوردستان دچار فراموشی نشود، مسئولیتی بزرگ بر عهدە تمام زنان باشور کوردستان و هم شریک حکومت اقلیم کوردستان، یعنی اتحادیە میهنی کوردستان می افتد. زیرا این حملە در سلیمانیە اتفاق افتادە است و مسئولیتی دشوار بر عهدە اتحادیە میهنی کوردستان می افتد.

عرصە را در همە جا بر فاشیستها تنگ کنید

در بیانیە کوردیناسیون پاژک آمدە است کە این حملە علیە تمام میهن دوستان، دانشگاهیان، سیاستمداران و روزنامەنگاران و انقلابیون و کسانی بودە است کە برای آزادی و دمکراسی مبارزە می کنند. دولت ترک با ترور ناگیهان آکارسل درصدد گرفتن انتقام از زنان کوردی برآمدە است کە با ارادە ژن، ژیان آزادی پیشاهنگی آزادی و مبارزە برای تغییرات دمکراتیک را بر عهدە گرفتەاند. در درجە نخست برای زنان در باشور کوردستان و خلقمان این مسئلە بسیار حایز اهمیت است کە اتحادیە میهنی را بە دلیل این ترور مورد بازخواست قرار دهند. زنان کورد در مقابل حملات برای تسلیم شدن، در مقابل انکار و نابودی دولت ترک سر تعظیم فرود نمی آورند، تسلیم نمی شوند و بر عزم راسخ خود مبنی بر تداوم راە مبارزە تاکید می کنند. آبرویی کە با مبارزات زنان بدست آمدە است، آبروی خلق کورد بە شمار می رود. و حراست و صیانت از این آبرو برای هر میهن دوست کوردی، خط قرمز حیات بە شمار می رود.

زمان آن فرا رسیدە است کە دولت فاشیست ترک وسازمانهای مخفی و آشکار آن از باشور کوردستان اخراج شوند. برخودان نیروهای گریلا در کوهستانها بخشی از این مبارزە و تلاش بە شمار میرود. در شهرها هم با بایکوت و تداوم فعالیتها باید هر آنچە را کە متعلق بە دولت ترک است بیرون انداخت و بایکوت کرد و این اقدام برای خلقمان در باشور کوردستان شرط موضعگیری ملی آبرومندانە بە شمار می رود.

در مقابل مردم باشور کوردستان دو راە قرار دارد، یا بە شیوەای آبرومندانە با ارزشهای ملی خود و با آزادی زندگی خواهند کرد و از هویت و ارادە خود دفاع میکنند یان بە دنبالە و بردە آ.ک.پ تبدیل می شوند. همانگونە کە ترور هوالمان، شهید ناگیهان آکارسل نیز درک میشود، باشور کوردستان در حال خروج از منطقەای متعلق بە کورد بودە ودر حال پیوستن بە آنکارا و دولت ترکیە است. برا ممانعت از چنین مسئلەای، ما از خلقمان در باشور کوردستان میخواهیم کە با پیشاهنگی زنان بە حرکت ملی بپیوندند. در مقابل دولت ترک کە دشمن کورد و زنان است، از تمام زنان میخواهیم کە با اتحاد و همدلی در همە جا عرصە را بر فاشیسم تنگ کنند.

در مقابل ترور ناگیهان اکارسل، پارت دمکرات کوردستان مسئول است کە با همکاری با دولت ترک بر دشمنی خود علیە کورد، بە حلقەای از زنجیر خیانت و قتل کورد تبدیل شدە است.

در ترور ناگیهان آکارسل رهبری سیاستهای اتحادیە میهنی کوردستان مسئول است کە در مقابل فشارها برای بە تسلیم واداشتن ما و جنایتهای آ،ک.پ در سلیمانیە هیچگونە موضعی نمیگیرد.

در این ترور دولت عراق مسئول است؛ زیرا در مقابل حملات هوایی دولت فاشیست ترک بە عراق و باشور کوردستان ارادەای جدی برای ممانعت و محکوم کردن آن ندارد.

در ترور زنان و میهن دوستان کورد اتحادیە اروپا مسئول است، زیرا با حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ  همکاری می کند. سیاستهای مماشات با دولت ترک را در پیش گرفتە است و راە را بر نابودی پیشاهنگان مبارزە آزادیخواهی باز میگذارد و سیاستهای امحا و انکار کورد را پیگیری می کند، راە را بر ترور پیشاهنگان آزادی هموار کردە و سیاستهای نابودگرانە برای شروانان آزادی را در باشور کوردستان و در همە بخشهای دیگر باز میکند.

ژیناها و ناگیهانها سکوت نخواهند کرد

ژینا امینی ها سکوت نخواهند کرد، ناگیهان ها سکوت نخواهند کرد، ما در همە جا مبارزەامان را شعلەور خواهیم ساخت و در مبازرەامان از یاد و خاطرە ژیناها و ناگیهان ها صیانت خواهیم کرد. مبارزە برای آزادی زن با دست زدن بە کشتار و ترور از حرکت باز نمی ماند و در نهایت حاکمیت فاشیست آ.ک.پ بە پایان خواهد رسید.

فاشیسم آ.ک.پ در همە جا دست بە تعرض زدە است، بە شکنجە متوسل میشود، با قتل و سیاستهای رعب و وحشت، با بکاربردن سلاحهای شیمیایی تلاش میکند کورد و زنان را بە تسلیم وادارد. اما اکنون زمان صیانت از آزادی و آبرو است. زمان بازخواست از اقدامات فاشیسم آ.ک.پ است. از تمام آحاد خلقمان در همە جا می خواهیم کە در تمامی عرصەها با قدرت فاشیسم را مورد بازخواست قرار بدهند.