پیام تسلیت کودار و پژاک به مناسبت درگذشت جناب محمود ربانی پدر گرامی شهید ریزان جاوید(یوسف ربانی)

پیام تسلیت مشترک کودار و پژاک به مناسبت درگذشت جناب محمود ربانی پدر شهید ریزان جاوید(یوسف ربانی) .

متن پیام تسلیت مشترک کودار و پژاک:

پیام تسلیت کودار و پژاک به مناسبت درگذشت جناب محمود ربانی پدر گرامی شهید ریزان جاوید(یوسف ربانی)

پیام مشترک پژاک و کودار

به خانواده شهید ریزان جاوید

و خلق کورد!

با تاثر فراوان، درگذشت جناب «حاج ملامحمود ربانی» پدر گرامی شهید «ریزان جاوید(یوسف ربانی)» مایه غم و اندوه مبارزان فدایی «جامعه دمکراتیک آزاد شرق کردستان(کودار)» و «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» گردید. بدین‌وسیله به خانواده گرامی شهید ریزان جاوید و خلقمان بویژه در خطه مبارز‌پرور مهاباد تسلیت می‌گوییم.

خانواده گرامی ربانی برای آزادی خلقمان آرزوهای پاک داشتند و با طی مسیر میهن‌دوستی، راه مبارزه برای آزادی را به فرزند غیور و پیشاهنگشان، شهید ریزان جاوید نشان دادند. در سایه رنج‌های چنین خانواده‌هایی که مدام آرزوی آزادی و رهایی از ستم را در دل خویش پروراندند، پیشاهنگان اراده‌مندی چون شهید ریزان‌ها صفوف مبارزاتی را پایدار و مستحکم ساختند.

بی‌شک نهاد خانواده در کردستان با قرارگرفتن در مسیر مبارزاتی میهن‌دوستانه و آزادیخواهانه می‌تواند همچو خانواده شهید ریزان جاوید و به یمن رنج‌های بی‌شائبه پدران رنج‌دیده‌ای چون جناب محمود ربانی راه میهن‌دوستی و مبارزه‌گری فرزندان خلقمان را هموار سازد.

قدر مسلم، مبارزه برای آزادی خلق کورد از زیر یوغ ستم‌های مضاعف دشمن غدار، از دورن نهاد خانواده آغاز می‌گردد و رنج‌های پدران و مادرانی چون خانواده ربانی با تقدیم فرزندان مبارز به جنبش راه آزادیخواهی، به ثمر می‌نشیند. امروز در سایه وجود چنین خانواده‌هایی، مشعل فروزان آزادی خلقمان همچنان در دستان فرزندان فداکار و فدایی با تداوم مسیر مبارزاتی شهید ریزان جاوید تا رسیدن به مقصد حمل می‌گردد.

«جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» و «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» درگذشت جناب «حاج ملامحمود ربانی» پدر گرامی «شهید ریزان جاوید(یوسف ربانی)» از پیشاهنگان جنبش آزادیخواهی را به خانواده محترمشان، خلق میهن‌دوست خصوصا خلقمان در خطه مهاباد تسلیت می‌گویند. امید است که آرزوهای پدر شهیدمان مبنی بر آزادی خلق کورد از ظلم و ستم با تداوم نیرومندانه مبارزات شکوهمند رهروان شهید ریزان، برآورده گردد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۱۲ آذر ۱۴۰۱ – ۳ دسامبر ۲۰۲۲