تحصن نوبت آزادی این هفته با گروهی از سنت گالن ادامه دارد

تحصن آزادی که برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در استراسبورگ فرانسه برگزار می‌شود، این هفته توسط گروهی از سنت گالن سوئیس ادامه می‌یابد.

تحصن برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در ۵۶۲مین هفته ادامه دارد. نوبت تحصن این هفته را گروهی از شهر سنت گالن برعهده گرفته‌اند.

فعالیت این هفته توسط آبیدین یلماز، کادیر دمیراگچ، سلمان دمیرتوک، ابراهیم پویراز انجام خواهد شد. در این راستا اطلاعاتی درباره انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مبارزه‌ی آزادی‌خواهی خلق کورد به اشتراک گذاشته خواهد شد.