تظاهرات شبانه زنان برای ناگهان و ژینا

زنان در هفتەهای اخیر نشان دادند که همبستگی آنان هیچگونە مرزی را بە رسمیت نمی‌شناسد. اینجا در اروپا هر روز شهرهایی صحنه تظاهرات زنان ملل گوناگون است که یکصدا زن، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.

زنان در هفتەهای اخیر نشان دادند که همبستگی آنان هیچگونە مرزی را بە رسمیت نمی‌شناسد. اینجا در اروپا هر روز شهرهایی صحنه تظاهرات زنان ملل گوناگون است که یکصدا زن، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
هزاران زن شامگاه دیروز در برلین پایتخت آلمان با حضور در خیابان به ترور ناگهان آکارسل در بحبوحه شورش زنان به دنبال قتل ژینا امینی واکنش نشان دادند.
آنچه واقعه قتل ناگهان آکارسل را به واقعه قتل ژینا امینی مرتبط کرد، کلیدواژەی "ژن، ژیان، آزادی" بود. ناگهان، یک فعال مرکز مطالعات ژنولوژی بود که این شعار سرلوحه کار آن قرار داشت.
معترضان در برلین تصاویری در دست گرفتند که ژینا امینی را در کنار ناگهان آکارسل نشان می‌داد. زنان کوردستانی، ایرانی و ترکیه‌ای و سایر ملل در میان تظاهرکنندگان بودند. یکی از معترضان در سخنرانی خود به مبارزات سالیان دراز زنان علیه پدرسالاری در جغرافیای کوردستان اشاره کرد و گفت ما نیز به این شکل هزاران نفری در برابر نظام‌های فاشیستی که از ناگهان و ژیان در هراسند خواهیم ایستاد.