انتشار کلیپی جدید برای ژینا امینی و ناگهان آکارسل

گریلاهای زن ویدیو کلیپ جدیدی را برای ژینا امینی و ناگهان آکارسل منتشر کردند، این دو زن کورد هر دو، چندی پیش با ذهنیت دشمنی با زنان توسط دولتهای ایران و ترکیە بە شهادت رسیدند.

گریلاهای زن برای دخترانی کورد، ژینا امینی و ناگهان آکارسل کە از سوی دولتهای ایران و ترکیە بە قتل رسیدند. ویدیو کلیپ جدیدی را تولید و منتشر کردند. ژینا امینی دختر کورد سقزی، در ماە سپتامبر توسط گشت ارشاد رژیم اسلامی ایران بە قتل رسید و اندکی بعد از شعلەور شدن انقلاب و سر دادن شعار ژن، ژیان، آزادی در روژهلات کوردستان، ناگهان آکارسل، عضو آکادمی ژنولوژی نیز در سلیمانیە، در باشور کوردستان توسط عوامل میت بە شهادت رسیدە بود.

 این اثر هنری از سوی بخش انتشارات پاژک، تولید و منتشر شدە است.