کانال یوتیوب مَد موزیک تی.وی بدون دلیل مسدود شد

کانال یوتیوب مَد موزیک تی.وی بدون هیچ دلیل و بهانەی موجهی توسط شرکت یوتیوب مسدود شد.

گروه پخش کانال در این باره اطلاعیەای منتشر کرد که در آن آمده؛ کانال یوتیوب تلویزیون‌مان مسدود شده است و نیز افزوده: "کانال موزیکمان که کاملاً هنری و فرهنگی است، با بهانەی نقض اصول اجتماعی، توسط یوتیوب مسدود شد، این نیز حمله به ارزش‌های اصیل خلق کورد است."

در ادامه اطلاعیه آمده است: "ارزش‌های ملی و نمادهای خلق کورد بدون هیچ دلیلی تعطیل می شوند و خلاف قوانین آزادی بیان، سانسور می‌شوند. اجرای دستورات مراکز فاشیستی در سطح مقررات بین المللی، یک اقدام سیاسی و جانبدارانه است. گوگل و یوتیوب بارها مراکز و رسانەهای خلق کورد را بەهمین شیوه سانسور کردەاند. امیدواریم این اقدامات دیگر تکرار نشود و ارزشهای فرهنگی خلق کورد حفظ شود. ما این اقدام ناروا را که علیه نمادهای فرهنگی و ارزشهای خلق کورد است، محکوم می‌کنیم.

با این اقدامات نمی‌توانند خلق کورد را از اخبار فرهنگی و هنری خود دور کنند و مانع از دسترسی به ارزشهای اصیل فرهنگی شان شوند. ما برای بهتر رساندن هنر اصیل خلقمان به جامعه، پایبند مقررات پخش و فعالیت رسانەای خواهیم بود و هرچه بیشتر خود را ارتقاء می‌دهیم. برای دسترسی خلق‌مان به هنر اصیل کوردی در همه سایت‌ها و رسانەهای دیجیتال حضور خواهیم داشت.