شاعر؛ فقیر احمد درگذشت

فقیر احمد شاعر در شهر کلن آلمان درگذشت.

فقیر احمد در سال ۱۹۴۲ در روستای مزینتر در پرسوس متولد شد. اولین کتاب شعر او در سال ۱۹۹۰ منتشر گردید. در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ دیوان رش-۲ و دیوان رش-۳ را منتشر کرد.

فقیر احمد داستان‌های زیادی نیز نوشت. برخی از این داستان‌ها عبارتند از: قَدار (امپراتوری ماد)، آزپه کوسَ، سلویه زنده، برکله عگید، رووی و شِر(روباه و شیر)، درویش اودی (درویش عبدی).