ترانه مشترک ۴٣ هنرمند کوردستانی در ۴٢مین سالروز تأسیس پ.ک.ک

به مناسبت ۴٢ سال تأسیس پ.ک.ک ۴٣ هنرمند کورد سرود ویژه‌ای را منتشر کردند. هنرمند هوزان امکچی متن ترانه و تنظیم این سرود را بر عهده گرفته است.

۴٣ هنرمند کوردستانی با سازماندهی شبکه تلویزیونی «مَد موزیک» ترانه‌ای را به مناسبت ۴٢مین سالگرد تأسپس حزب کارگران کوردستان منتشر کردند.

شعر این ترانه از سوی هنرمند هوزان امکچی سروده شده و تنظیم آهنگ نیز از سوی ایشان بوده است.

در اجرای این ترانه هنرمندان شیار مونزور، زوزان زودم، بولنت توران، خانمیر، ممو گول، روزرین ابراهیم، بنفش، ژیان عثمان، مظلوم گول، جزیا، تیتاله فیزو، هنر آیزون، اثر گول، سرحد مد، ظاهر لوران، علی ایکیزر، نودم و ناسهوان ستران جای گرفته‌اند.