تصاویر عملیات نیروهای گریلا

گریلا تی وی تصاویری را از عملیات نیروهای گریلا منتشر کرد کە در جریان آن یک وسیلە نقلیە زرهی منهدم شد.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق پیش از این با انتشار بیانیەای اعلام داشتە بود:

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاگرس:

در ١٥ ژون در ساعت ١٦:٤٠ دقیقە در منطقە شوکی، یک وسیلە نقلیە زرهی اشغالگران با سابوتاژ نیروهای گریلا منفجر شد این وسیلە نقلیە کاملا منهدم شد و ٥ اشغالگرا نیز کشتە شدند.