بیانیه زنان ایزدی در سالگرد قیام 'ژن، ژیان، ئازادی'

زنان ایزدی در خانسور شنگال طی اقدامی در اولین سالگرد قیام «ژن، ژیان، ئازادی» در روژهلات کوردستان و ایران از مردم بویژه زنان خواستند تا با انواع اشغالگری، برده‌داری و فاشیسم مقابله کنند.

جنبش آزادی‌خواهی زنان ایزدی (تاژه) به مناسبت سالگرد قیام «ژن، ژیان، ئازادی» بیانیه‌ای صادر کرد.

نیام بدل به نمایندگی از تاژه در این بیانیه جمعی به قیام 'ژن، ژیان، ئازادی' مردم ایران و روژهلات کوردستان درود فرستاد.

نیام بدل با بیان اینکه زنان در سراسر جهان مورد حمله قرار می‌گیرند، گفت: ما به عنوان زنان ایزدی که در «فرمان» (نسل‌کشی ایزدیان) به قتل رسیدند، در بازارهای برده فروشی فروخته شدند و ردی از آنها را باقی نگذاشته‌اند، مخالفت خود را با این نظام که زنان را به قتل می‌رساند، اعلام می‌کنیم.

بدل گفت: آخین که هنوز کودک بود در باشور کوردستان به قتل رسید. این قتل‌عام هم برای ما «فرمان» بود. با به قتل رسیدن هر زن، یک زندگی به قتل می‌رسد. اما در عین حال هر زن به قتل رسیده دلیلی برای قیام و عصیان است.

در این بیانیه از همه زنان جهان خواسته شده است که از قیام «ژن، ژیان، ئازادی» صیانت بعمل آورند و با انواع اشغالگری، بردگی و فاشیسم مقابله کنند.