جمعی از زنان با تجمع در آبیدر خواستار پایان خشونت‌ها شدند

در این تجمع همچنین توضیحاتی در مورد قتل زنان در ایران و کوردستان کە نشأت گرفتە از فرهنگ طبقاتی و مردسالار است دادە شد.

جمعی از زنان در شهر سنه با در دست گرفتن برگه هایی که روی آن نوشته شده بود" زن را نکشید" و "کشتن زنان به هر نامی محکوم است" تجمع کردند.

این تجمع که به بهانه ٢۵ نوامبر در کوه آبیدر برگزار شد، یکی از زنان شرکت کننده در مورد اهمیت مبارزه با خشونت علیه زنان سخنرانی کرد.

دیروز هم جمعی از زنان در مریوان تجمع مشابهی برگزار کرده بودند.