جنبش زنان کورد اروپا: لزوم اتحاد در ارادە و خواستهایمان در پاریس

جنبش زنان کورد اروپا یاد و خاطرە انقلابیون و میهن پرستان ترور شده در پاریس را گرامی داشتە و گفت: ما برای راهپیمایی ۷ ژانویه در پاریس فراخوان می دهیم. ما اراده و خواستهایمان را متحد و منسجم خواهیم کرد.

جنبش زنان کورد اروپا بیانیه ای را در خصوص کشتارهای پاریس منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: اردوغان و رژیم فاشیستی او برای پوشش اتحاد حزب- دولت ترکیه، برای شکست نظامی و سیاسی خود، برای اینکه بتوانند از تاریکی خارج شوند، بار دیگر سیاست های توده ای را در اروپا به اجرا گذاشتند.

۲۳ دسامبر سال ۲۰۲۲، سازمان میت حملهای وحشیانه را به مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا در پاریس انجام داد و در نتیجه دوستان ما اوین گویی، میر پرور و عبدالرحمن قیزیل به قتل رسیدند. در دهمین سالگرد قتل عام پاریس. فیدان دوغان و لیلا شایلمز در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ توسط اطلاعات ترکیه به قتل رسیدند، آنها قتل عام دیگری را طراحی کردند و می خواستند به بسیاری از دوستان ما حمله کنند.

ما با قدرت سازماندهی شده خود از قاتلان حسابرسی خواهیم کرد

در ادامه بیانیه آمده است: همه می دانیم که دولت فرانسه قاتلان و نیروهای پشت پرده اولین قتل عام را به پای میز عدالت نکشید و محاکمه نکرد. آنها با این حملات به نهادها و انجمن های ما که هدف اصلی آنها تقسیم قدرت سازمان یافته جنبش زنان کورد است، می خواستند به مبارزه مصمم مردم کورد وجنبش آزادی  مردم کورد پایان دهند. جنبش آزادی در هر ۴ بخش کوردستان به بهای مبارزات بزرگی به دست آمده است، کە قدرت های حاکم و امپریالیستی را ازار میدهند.

مبارزه رفقای ما ناگهان آکارسل، هورین خلف، آرین میرکان، دنیز پویراز، سِوی، ساکینه و بسیاری از رفقای ما که نام همه شان را نمیتوان گفت بە طنین انداز شدن فلسفه رهبر آپو، ژن ژیان آزادی،  در جهان  و به کابوس نیروهای فاشیست تبدیل شد، همانطور که خلق کورد سال ها در همه جا برای دفاع از خود علیه سیاست های نسل کشی و قتل عام  می جنگند. امروز در اروپا با همین موضوع روبرو هستند. در برابر مدرنیته کاپیتالیستی مبارزه ما ادامه خواهد داشت. مردم ما که سال ها مبارزه کرده اند در میدان هستند، با برخوردشان بعد از این حمله آخر بار دیگر نشان دادند که دست از مبارزه و دستاوردهای خود بر نمی دارند.

زنان ما با قدرت سازماندهی شده خود حساب همه کشتارها را خواهند خواست. از این رو در روز هفتم ژانویه در پاریس راهپیمایی برای بزرگداشت شهید سکینه جانسیز، شهید فیدان دوگان و شهید لیلا شایلمز برگزار می کنیم و برای پایان ننگ 10 ساله و افشای پشت صحنه کشتاراشکار شود. ما مسئولیت دولت فرانسه را به انها یاد اور میشویم .مانند هر سال، برای راهپیمایی امسال، از جمعیت خود، به ویژه زنان و دوستان میخواهیم  یکصدا متحد مطالبات خود را مطرح کنند.