کنفرانس زنان ه.د.پ: مبارزه علیه جنگ و استثمار را گسترش می‌دهیم

در قطعنامه پایانی کنفرانس زنان ه.د.پ آمده است که مبارزه علیه استثمار زنان، جنگ، اشغالگری و سیاست‌های جنگ ویژه گسترش می‌یابد.

مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) با شعار «پافشاری بر مبارزه برای آزادی» در روزهای ٢١ و ٢٢ می چهارمین کنگره عادی خود را برگزار کرد. مجلس زنان ه.د.پ قطعنامه پایانی چهارمین کنفرانس خود را منتشر کرد.

در قطعنامه یاد و خاطره فردانه کلچ که در قتل‌عام پرسوس به شهادت رسیده بود گرامی داشته شده و به مناسبت ١۵٨مین سالگرد قتل‌عام خلق‌ چرکس به جانباختگان ادای احترام شده است.

مجلس زنان ه.د.پ اعلام نموده است که با گسترش سازماندهی زنان، مبارزه را در تمامی عرصه‌ها ارتقا می‌بخشد. قطعنامه می‌افزاید که مجلس زنان ه.د.پ در ۴مین کنفرانس خود به این نتیجه‌ رسیده است که خط سوم را برای نیل به آزادی، صلح، عدالت و برابری گسترش می‌دهد و در مقابل نظام کاپیتالیستی مردسالار و نظام ارتجاعی نژادپرست و مذهب‌پرست ایستادگی می‌کند.  

نمایندگان شرکت کنندگان در ۴مین کنفرانس مجلس زنان ه.د.پ تصمیم‌های زیر را به تصویب رساندند؛

- کمیسیون اکولوژی زنان زیر چتر مجلس زنان ه.د.پ تأسیس شود.

- علیه فقر زنان و تاراج دسترنج زنان مبارزه شود.

- علیه جنگ، اشغالگری و سیاست‌های جنگ ویژه مبارزه گسترش یافته و نیرومند شود.

- حمایت از زنان پناهجو و آواره گسترش یابد.

- مجالس زنان جوان تأسیس شوند.

- آکادمی‌های زنان سیاستمدار تأسیس شوند.

- فعالیت‌های مرتبط با زنان معلول و دارای شرایط ویژه ارتقا یابند.

- سیستم ریاست مشترک و آلترناتیو زندگی آزاد و برابر گسترش یابد.

- مبارزه زنان در چهارچوب مبارزه مشترک ضد فاشیستی ارتقا یابد.

- از دستاوردهای زنان در مبارزه علیه خشونت بر زنان صیانت به عمل آید.

- برای آزادی زنان سیاسی محبوس که رویکرد دفاع مشروع را در پیش گرفته‌اند، مبارزه گسترش یابد.