نژبیر جودی: برخودان پرشکوە خلق در برابر قاتلین زنان

وبسایت کژار گفتگویی را با نژبیر جودی، گریلای نیروهای مدافع زنان شرق کوردستان درباره انقلاب زنان کورد و سایر خلق‌های ایران انجام داده است.

نژبیر جودی گریلای ه‌پ‌ژ ضمن فرستادن درود و احترام انقلابی به تمامی خلق‌های پیکارگر شرق کوردستان و ایران با خانواده مجروحین و شهدای قیام‌ مردمی هفتەهای اخیر ابراز همدردی کرد.

او در گفتگو با سایت کژار از ژینا امینی به عنوان نماد قیام نام برد و گفت تمامی خلق‌ها در حالی مقاومت می‌کنند که همبستگی روحی دارند. گریلای نیروهای مدافع زنان شرق کوردستان به سابقه مبارزات خلق کورد از نظر تاریخی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت مردم کوردستان هم‌اکنون علیه تفکرات جنسیت‌پرستانه، اشغالگرانه و فاشیستی رژیم ایران که دهها سال پشت نقاب اسلام به جامعه ستم کرده است دست به مقاومت زده‌اند.

نژبیر جودی افزود رژیم ایران با قتل زنان مرتکب قتل اجتماع می‌شد اما اکنون جامعه با پیشتازی زنان و جوانان در برابر قاتلین مقاومتی پرشکوه انجام می‌دهد و مردانش در کنار زنان در میادین شعار "ژن، ژیان، آزادی" سر می‌دهند.
او این شعار را نشانه درک اجتماعی از امکان دستیابی به آزادی با محوریت زنان دانست و اضافه کرد: همانطور که رهبر آپو می‌گوید قرن ٢١ قرن آزادی زن خواهد بود. بنابراین ما زنان باید با صدا و سیمای خویش مهر خود را بر این قرن بکوبیم. انقلاب روژاوای کوردستان یک گام اولیه بسوی آزادی زن بود که به الگو بدل شد. ادامه آن اکنون در شرق کوردستان و ایران با عنوان "ژن، ژیان، آزادی" پیگیری می‌شود. همه بخوبی می‌دانند که مضمون این شعار از فلسفه آزادیخواهی رهبر آپو می‌آید و در جهان گسترش یافته است.

گریلای ه‌پ‌ژ با اشاره به همبستگی تنوعات ملی و مذهبی در قیام سراسری ایران و طلب متحدانه آزادی، آنچه که اکنون در شرق کوردستان و ایران دیده می‌شود را منطق با جهانبینی رهبر آپو توصیف کرد.

نژبیر جودی در  این مصاحبه به زبان عربی از جامعه عرب‌ ایران خواست که با انقلاب و اعتراضات همراهی کنند تا شراکت همه خلق‌های ایران وجود داشته باشد زیرا اگر این مقاومت یکدست و یکصدا صورت نگیرد نمی‌تواند به آزادی جامعه ایران بیانجامد.