راهپیمایی در شهرهای سوئیس: مبارزات متحد شوند

در سخنرانی‌های شهر لوزرن سوئیس زنان به بی‌عدالتی‌ها پرداختند و برای جلب توجه به نابرابری‌ها، لباس‌های چرکین کار خود را به نمایش گذاشتند.

زنان فیمینیست که هرساله چهاردهم ژوئن با شعار "کار برابر، مزد برابر" دست به اعتصاب می‌زدند، اعتصاب امسال خود را با شعار "مبارزات متحد شوند" برگزار کردند.

این اعتصاب و راهپیمایی در شهرهای مختلف سوئیس انجام شد و نمایندگان احزاب، جمعیت‌ها و سندیکاهای مختلف در آن شرکت کردند. زنان کورد یکی از این گروه‌ها بودند.

در سخنرانی‌های شهر لوزرن سوئیس زنان به بی‌عدالتی‌ها پرداختند و برای جلب توجه به نابرابری‌ها، لباس‌های چرکین کار خود را به نمایش گذاشتند.

نهیر کولوگ، نماینده جنبش زنان کورد در سوئیس در روز اعتصاب زنان فیمینیست لوزرن سخنرانی کرد.

در بیانیه خبری سازمان‌های شرکت کننده گفته شد که ما فقط برای حقوق زنان اعتصاب نکرده‌ایم و در کوچه و خیابان‌ها حق تمامی انسان‌هایی را فریاد می‌زنیم که قربانی نظام مردسالارند.