شعار ژن، ژیان، آزادی فلسفە و پارادایم اوجالان برای زنان است- بخش دوم

نجیبە قرەداغی در بخش دوم رپرتاژ ضمن اشارە بە نحوە خلق شعار ژن، ژیان، آزادی و نیز جنبشهای فمینیستی کە خواهان آزادی زنان بودند و موفق بو انجام این کار نشدند، توضیح دادە و در بخش دوم این گفتگو انقلاب کنونی روژهلات کوردستان و ایران تمرکز کرد.

نجیبە قرەداغی عضو شورای آکادمی ژنولوژی در بخش دوم رپرتاژ خود با خبرگزاری فرات ضمن اشارە  بە نحوە خلق شعار ژن، ژیان، آزادی و نیز جنبشهای فمینیستی کە خواهان آزادی زنان بودند و موفق بو انجام این کار نشدند، توضیح دادە و در بخش دوم این گفتگو بر انقلاب کنونی روژهلات کوردستان و ایران تمرکز نمود.

نجیبە قرەداغی عضو شورای آکادمی ژنولوژی ضمن اشارە بە نقش زنان در سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک گفت: در سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک و در کنفدرالیزم بە طور کلی، زنان از استقلال کامل خود برخوردار بودە و زنان در تمام حوزەهای زندگی سیاسی و اجتماعی فعال هستند. هم اکنون زمانیکە مشاهدە میشود زنان در ایران در تمام میادین حضور دارند، میتوان امیدوار بود کە سیستم دولت نیز تغییر پیدا کند. لازم است جامعە از تحول حمایت کند و از ان دفاع کند. در واقع جامعە هم اکنون با نیروی جوانان و زنان باید در این مرحلە مشارکت داشتە باشد. دولت در نواحیی کە ایدئولوژی خود را تحمیل کردە است تلاش میکند تا سیستم خود را هم بر زنان تحمیل کند و با انقیاد زنان جامعە را نیز تحت انقیاد درآورد. زنان در مقابل انقیاد است کە خیزس کردەاند، قیام زنان تنها برای ازادی پوشش  و حجاب نیست. بلکە حجاب بهانەای برای قیام است. دولتی کە تلاش میکند جسم زنان را تحت کنترل قرار بدهد، تلاش میکند تا همزمان تفکر و اندیشە آنان را هم تحت انقیاد قرار دهد و چنین حملی هم در هر صورت ضد ویژگی اخلاقی و آزادی جامعە است. جامعە پوشش دولت و حاکمیت را قبول نمیکند. و دولت دقیقا بە این نقطە حملە میکند، زیرا میداند کە این نقطە همزمان کە نقطە ضعیف است، میتواند نقطە قوت زنان نیز بە شمار برود. اما زمانیکە زنان قیام را آغاز میکنند، پتانسیلهای تغییر را بە درون جامعە نیز می کشانند.

اوجالان: فلسفە ژن، ژیان، آزادی را نمایندگی بکنید

قرەداغی در ادامە افزود: شعار ژن، ژیان، آزادی از فرمولی افسون کنندە برخوردار است. فرمولی است کە رهبر آپو برای نخستین بار آن را در سال ٢٠١٣، بە هنگام دیدار با وکلایش مطرح کرد. رهبر آپو میگوید: از تمام زنان میخواهم کە شعار ژن، ژیان، آزادی را بەکار بردە و آن را بە عنوان تجربەای زیستە مد نظر قرار بدهند و آن را بە دیگران هم بیاموزند. همین مسئلە یک واقعیت است کە این شعار دیری است فرمول بندی شدە است و لازم است کە تمامی ما نمایندگی آن را بر عهدە داشتە باشیم.

در هر جاییکە حاکمیت و مردسالاری وجود داشتە باشد، لازم است کە ما رهبری این واقعیت را در دست داشتە باشیم. جامعە و زنان را با تمایزات و ویژگیهای خود سازماندهی بکنند. زمانیکە از تئوری و عمل سخن میگوییم، باید بە این واقعیت توجە سود کە هزاران زن در این بارە جان خود را دادەاند. میتوانیم از تعدادی از این زنان بە عنوان  قهرمانان این نظریە، بە عنوان نمونە حرف بزنیم. بریتان از جملە این افراد است کە در برابر خیانت تسلیم نشد. زیلان در برابر توطئە شکل گرفتە علیە رهبری خلق کورد و جنبش آزادی دست بە عملیات فدایی زد. رخشان، زکیە، بریڤان، روناهی، آرین میرکان، شیرین علم هولی، از جملە افرادی بودند کە تسلیم نشدند. دهها و هزاران زن دیگر کە هزینەهای فراوانی را در راستای تداوم خط زن ازاد دادەاند.

طبق مقالەای لە در وبسایت فارسی کانال BCC منتشر شدە است، یکی از فعالان زن بە این نکتە اشارە میکند کە برای نخستین بار شعار ژن، ژیان، ازادی را از شیرین علم هولی شنیدەاند. همزمان طی چند روز اخیر محمد امین پنجوینی، کە پیش  از این چندین بار با رهبر خلق کورد در بقاع دیدار داشتە است، یاداشتی منتشر کردە است و در آن اشارە میکند کە: در سال ١٩٩١ برای نخستین بار زمانیکە بە بقاع رفتە بودم، بیش از هزار گریلا در آنجا حضور داشتند. رهبر خلق کورد در جریان یک سخنرانی از شغار ژن، ژیان، ازادی استفادە نمود. خودم شاهد این مسئلە بودم.

تلاش برای خالی کردن این شعار از محتوای خود

قرەداغی در بخش دیگری از سخنان خود با اشارە بە تهدید حاکمان کە میخواهند برای خنثی کردن انقلاب خلقهای ایران و روژهلات کوردستان، بە ایجاد شعارهای موازی  دست زدە و آن را از محتوای خود دور کنند گفت: این اقدام خیانتی بزرگ است کە با آن تلاش میکنند تا ذهنیت ملت محوری، پدرسالاری را ادامە بدهند. بە همین دلیل است کە میخواهند مانع از گسترش این شعار شوند. در طول تاریخ نمونەهای فراوانی از این موارد مشاهدە میشود. شعار را میگیرند و آن را تحریف میکنند و در نهایت آن را بر عکس میکنند. آن رااز محتوای خود توخالی میکنند. از ترف دیگر عدەای دیگر نیز تلاش میکنند تا این شعار را بە خود نسبت بدهند و میگویند کە پیش از این هم جنبشهای زنان این شعار را سر دادەاند. درست است؛ جنبش زنان پیش از این وجود داشتە است. اما باید پرسید کە در این جنبشها سطح ارادە زنان و ارادە جامعە تا چە حدی بودە است؟ مشارکت زنان در چە سطحی بودە است؟ در تمام بخشهای زندگی اجتماعی، زنان در چە حد مشارکت داشتەاند؟ در مقابل اشغالگری داخلی و خارجی در جە سطحی مشارکت داشتەاند؟

فمینیسم نتوانست آزادی زنان را از حاکمیت و دولت منفک کند

پیش از این هم شعارهایی وجود داشتەاند،در انقلاب فرانسە شعار برادری، برابری و آزادی سر دادە میشد، اما مشاهدە شد کە در مراحل بعد، زنان نتوانستند ارادە خود را نشان دهند. بر خلاف آنچە کە متصور بود، دولت بیش از هر زمان دیگری خود را سازماندهی کرد. ارادە  جامعە در برخی از نهادها سازماندهی شدە و بر اساس قانون ادارە میشود. حتی در دورەهای بعد جنبش فمینیستی در برابر استثمار زنان شکل گرفت. بعد از آن بود کە زنان با شعار نا، کار، آزادی و شعارهای چپ مارکسیستی کارگران جهان متحد شوید، انسجام یافتند. اما در واقع مساهدە شد کە هیچیک از این شعارها مبنا قرار نگرفتند و زن بە عنوان بخش مهم جامعە بە حساب نیامد.

این حرکتها بر این باور بودند کە لازم است بر مسند قدر قرار بگیریم و سپس مسئلە زن میتواند حل شد. در همین برهە بود کە جنبشهای فمینیستی شکل گرفتند و مراحل مختلفی را شکل دادند. نمیتوان در این زمان کم در رابطە با آنها بە تفصیل سخن گفت. اما این حرکتها هم مسئلە زن را تنها بە عنوان مسئلە ازادی فردی مد نظر قرار دادند نە بعنوان مرحلەای برای آزادی جامعە. بە همین دلیل هم امیدوار بودند کە در میان دولت و حاکمیت آزادی جامعە و آزادی زنان تامین شود، اما این مسئلە در واقع گونەای خود فریبی است. دولت و حاکمیت ضد ژن، ژیان و آزادی هستند. چگونە میتوان انتظار داشت کە حاکمیت و دولت حقوق زنان را مسترد کند؟

جنبشی انقلابی

مسائلی را کە در کوردستان و ایران می بینیم، نشاندهندە جنبشی انقلابی است. انقلابی اجتماعی در معنای کامل است. همزمان دخالتهای خارجی را هم در آن میتوان مساهد ەکرد، ذهنیت حاکمیت و ملت محوری سعی دارد در این انقلاب نفوذ کند. ما نباید از یاد ببریم کە در مراحل پیشین هم تلاشهای بسیاری در جریان  بودند تا در انقلاب خاورمیانە نفوذ کنند، ما در انقلاب خلقها در سال ٢٠١١ شاهد نفوذ گروههای اسلام سیاسی رادیکال بودیم و دیدیم ماحصل انقلاب خلقها را چگونە بە نفع خود مصادرە کردند.  در روژهلات کوردستان هم چنین تهدیدی وجود دارد. ارادەای کە هم اکنون در میدانها و خیابانها شاهد آن هستیم گسترش یافتە است و احتمال تحول وجود دارد. بە همین دلیل لازم است کە از آن دفاع شود و محتوا و شعار و اهداف آن حفظ شود.