شهدای راه آزادی: ششمین سالروز جانباختن ١٢ گریلای ی ر ک در ثلاث باباجانی

امروز مصادف با ششمین سالگرد جانباختن دوازدە گریلای یگانهای روژهلات کوردستان است کە در ثلاث باوەجانی جانباختند.

شش سال قبل ١٢ گریلای ی ر ک در شهرستان ثلاث باباجانی استان کرماشان، به دنبال مقاومتی بی نظیر در مقابل رژیم ایران و مزدورانش، به شهادت رسیدند.
 
امروز ششمین سالگرد جانباختن 12 گریلای  یگان‌های مدافع شرق کوردستان ی.ر.ک در استان کرماشان است .
در این نبرد گریلاها با مقاومتی قهرمانانە و ارادەای پولادین تا آخرین نفس جنگیدند، تا بار دیگر در تاریخ قیام های کوردستان خط بطلانی کشیدە باشند بر تسلیم شدن و خیانت.
شش سال پیش در مورخ 13 مهر ماە گروهی متشکل از 12 نفرە از گریلاهای یگانهای مدافع شرق کردستان، از اهالی شرق، شمال و غرب کوردستان در کوهستان دالاهو، استان کرماشان در محاصرە نیروهای مسلح و مزدوران محلی ایران قرار گرفتند و پس از نبردی قهرمانانە و نابرابر به شهادت رسیدند.
نیروهای رژیم با استفادە از پیشرفتەترین تکنولوژی و بە کارگیری شمار زیادی از نیروهای نظامی و مزدوران محلی، در مکانی کە برای نبرد گریلایی مناسب نبود بە نیروهای  گریلا حملە کردند.
در این نبرد علارغم نابرابری شمار و تجهیزات طرفین، گریلاهای شرق کوردستان با مقاومتی قهرمانانە و ارادەای پولادین تا آخرین فشنگ در برابر دشمن جنگیدند،
یگان‌های مدافع شرق کوردستان مشخصات این ١٢ گریلا را بدین شرح اعلام کردە بود .
محمد امینی با کد فواد شورشگر متولد مریوان،
مصطفی زَیرَک با کد ولات کردستان متولد مرسین،
نَژدت اَر با کد دارا ایدیر متولد ایدیر،
سعدی فرجی با کد هَلو زِریبار متولد  مریوان،
بهمن آورامی با کد خبات نیشتِمان متولد مریوان،
مصطفی صالحی با کد باوَر آرتین متولد پیرانشهر،
حسین بدرزاده با کد جمیل تولهلدان متولد سلماس،
یلماز دوغان با کد عاکیف سیمورغ متولد مردین،
رضا پرویزی با کد کوچَر میدیا متولد دیواندره،
مومن محمدی با کد چیا لیلاخ متولد دهگلان،
خلیل گَدرو با کد دِژوار زاگرس متولد عفرین
و سَدات کایا با کد بروسک باز متولد ازمیر، دوازده گریلایی بودند که در این حمله جانباختند.