تجمعات ضد حکومت ایران در دو شهر بلژیک و سوئیس

دستکم در دو شهر بلژیک و سوئیس تجمع اعتراضی در حمایت از قیام شرق کوردستان و ایران  برگزار شد.

در شهر لیژ بلژیک زنان ملل مختلف  طی تجمعی از قیام شرق کوردستان و ایران پشتیبانی کردند.

زنان کورد، فارس و بلژیکی در میان معترضان بودند. آنها علیه ژیم ایران شعار دادند.

در لوزان سوئیس نیز یک راهپیمایی انجام شد. کوردستانیان مقیم سوئیس در روزهای گذشته تجمعات متعددی در حمایت از قیام ایران برگزار کرده‌اند.

زنان ایرانی، ترک و سوئیسی نیز در میان معترضان بودند. برخی زنان پلاکاردی با مضمون ژن، ژیان، آزادی حمل کردند.

به نمایندگی از جامعه دمکراتیك کوردها در لوزان، نازیله هالیمه، متنی  که جنبش زنان کورد در سوئیس آماده کرده بود را قرائت کرد. نمایندگان سازمان‌های ایرانی و جمعی از نمایندگان خارجی نیز پیام خود در حمایت از قیام‌کنندگان در ایران را رساندند.