ویژە‌نامه‌ی‌ نشریه‌ی زنان شرق با محوریت «انتخابات و زنان» منتشر شد + دانلود نشریه

ویژه نامه‌ی‌نشریه‌ی زنان شرق شماره۳۸ جامعه زنان آزاد شرق کوردستان منتشر گردید.

جامعه‌ زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحله بنا به بررسی وضعیت ایران و روژهلات کوردستان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را ارزیابی کردە و نقش و جایگاە زنان را در این سیاست و قانون اساسی ایران در دوران انقلاب خلق های ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

هیئت تحریریه‌ی زنان شرق در این شماره از نشریه در راستای کارزار – بر علیه اعدام و نسل‌کشی زنان، زمان حیات آزاد است – تمامی سیاست‌‌های پلید مبتنی بر ضعیفه‌سازی زنان و جامعه را محکوم نموده و بازخواست می‌نماید. این در واقع احترام نهادن به تصمیم و اراده‌ی مقاوم و رادیکال زنان ایرانی و روژهلات کوردستان است. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، فعالیت‌های کژار در راستای کارزار علیه اعدام و نسل‌کشی زنان، زمان حیات آزاد است، را ارتقا داده و بر این باور است که خلق‌های ایران طی هر ۱۲ دوره‌ی قبلی انتخابات، این واقعیت را به رژیم فهماندند که بدنبال تعریف حقیقی دمکراسی بوده و دولت‌های پیشین به هیچ عنوان نتوانستند آینده‌ی جامعه را تضمین نمایند. در این خصوص جامعە زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) تلاش نموده است تا در این نشریە حقایق مذکور را بر زبان آورد و با دیدی تحلیل گرایانە نگاهی بە جامعە و سیاست‌های ایران بیندازد.

در این شمارە از نشریە پرسپکتیو رهبر آپو در خصوص ایندە روشن ایران با کنفدراسیون دمکراتیک منتشر شده است. همچنین در بخش دستورالعمل کژار می‌خوانیم کە همزمان با نزدیک شدن دور سیزدهم از انتخابات ریاست جمهوری، آنچه نمایان است رژیم در تلاش است تا این اوضاع را به فرصتی جهت مشروعیت‌یابی دوباره‌ی حضور و حکمداری خویش متحول نماید.

هیئت تحریریه‌ی نشریە زنان شرق تلاش نموده است در این ویژە نامە وضعیت کنونی زنانی کە در ایران زندگی می‌کنند و  همچنین زنان ایرانی برای گذار از این سد بایستی از تلاش و مبارزات خویش ناامید نشده و بتوانند در قانون اساسی ایران تغییراتی ایجاد سازند. قانونی که تماما با قلم مردانه و ذهنیت جنسیت‌گرای مردان نوشته شده است. همچنین در این شماره یادداشتی در مورد انقلاب مشروطه تا انقلاب اخیر و تاسیس دولت تئوکراتیک منتشر شده است تا این روند را بە شیوەای بهتر در دسترس مخاطبان قرار دهد.

برای دریافت PDF این شمارە از زنان شرق [اینجا] کلیک کنید.