جمع‌آوری کمک در باشور کوردستان همچنان ادامه دارد

پس از زلزله‌ی شدید خلق باشور کوردستان به مثابه‌ی وظیفه‌ای اخلاقی، انسانی و ملی به جمع‌آوری کمک برای زلزله‌زدگان پرداختند. جمع‌آوری کمک‌ها در اقصا نقاط باشور کوردستان همچنان ادامه دارد.

پس از زلزله‌ی ویرانگر اخیر، جهان همکاری با باکور و روژآوا کوردستان، ترکیه و سوریه را اعلام کرد و با اعزام تیم‌های جست‌وجو و نجات، مواد غذایی و آذوقه کمک‌ها صورت گرفت. در باشور کوردستان نیز با گسترش ابعاد فاجعەی زلزلە، کمپین‌های کمک‌رسانی راەاندازی و خواستار مشارکت گستردە در جمع‌آوری کمک‌‌ها شدند، تعدادی از آنها یک هفتە ادامە داشتە و کمک‌های جمع‌آوری شدە را بە باکور و روژوآوای کوردستان ارسال کردند.

در رانیە نیز کمپین جمع‌آوری کمک برای زلزله‌زدگان باکور و روژآوا کوردستان توسط چند فعال مدنی در ۱۰ فوریە راه‌اندازی شد و این فعالیت همچنان  ادامه دارد و شهروندان به کمپین حمایت از کوردها روی آورده‌اند.

کمپین جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان باکور و روژآو کوردستان تا ۱۸ ماه جاری ادامه خواهد داشت.

کمپین «ما با شما هستیم» برای کمک به زلزله‌زدگان باکور و روژآوا کوردستان که از یک هفته پیش زیر نظر حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) توسط سیاستمداران، فعالان و شخصیت‌های هولیر راه‌اندازی شدە بە مدت یک ماه ادامه خواهد داشت، نمایندگی HDP از شهروندان می‌خواهد که با توجه به توانایی و نیازهای روزانه خود کمک‌های خود را بە این کمپین تقدیم کردە  تا کمک ها از طریق HDP به زلزله‌زدگان برسد.

در سلیمانی نیز  کمپین«هانا» برای دریافت کمک به زلزله‌زدگان ادامه دارد و برگزارکنندگان این کمپین اطمینان می‌دهند که کمک‌ها از طریق نمایندگان خلق  و خودمدیریت شمال و شرق سوریە به دست زلزلە‌زدگان باکور و روژآوا کوردستان خواهد رسید.