نگرانی از آزار و شكنجه برای اخذ اعترافات اجباری

به دنبال انتشار تصاویری از اعترافات تحت فشار و شکنجه عبدالله بزرگزاده و شش فعال مدنی، بار دیگر پدر عبدالله بزرگزاده دست به تحصن زد. 

بە دنبال انتشار تصاویری از اعترافات تحت فشار و شکنجە عبداللە بزرگزادە و شش فعال مدنی، بار دیگر پدر عبداللە بزرگزادە دست بە تحصن زد. 

 

بە گزارش کمپین فعالین بلوچ، غلام بزرگزادە پدر مسن عبداللە بزرگزادە کە از ٢۵ روز پیش تا کنون در بازداشت نیروهای امنیتی است، روز گذشتە برای سومین روز با در دست داشتن پلاکاردی کە روی آن نوشتە شدە بود: پسرم معترض به آزار جنسی دختران ایرانشهر در معرض چه سناریو سازی قرار دارد؟" در مقابل مقر سپاە ناحیە ایرانشهر تحصن کرد.

این تحصن پس از آن صورت گرفت که اطلاعات سپاه با انتشار ویدیویی از اعتراف ۷ نفر از فعالان مجازی به فریب خوردگی رسانه های خارجی خبر داد.

 

هویت شماری از کسانی که ویدئوی اعترافات اجباری آنها پخش شده، توسط کمپین فعالین بلوچ منتشر شده است.

 

نگرانی‌ها از آزار و شکنجه آنها ادامه دارد.