خاکسپاری اصلان پس از ۴۰ ماه از شهادت وی

پیکر خزال اصلان که در مقاومت خودمدیریتی جزیره به شهادت رسیده بود، در گورستان ینی آرتمنت به خاک سپرده شد.

  تاکنون پیکر اشخاصی که در زمان مقاومت خودمدیریتی در جزیره واقع در شرنخ به شهادت رسیده‌اند درگورستان گمنامان بوده و به خانوادەهایشان تحویل ندادەاند.

  خزال اصلان که در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۶/ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ در زیرزمین‌های جزیره به شهادت رسید، پس از آزمایشهای دی.ان.ای و گذشت ۴۰ ماه از شهادت وی، پیکرش را به خانوادەی وی تحویل دادند.

‌  خانوادەی خزال اصلان پیکر وی را از گورستان گمنامان رحا به وان بازگرداندند و در گورستان ینی آرتمنت به خاک سپردند.

 در زمان خاک سپاری پیکر خزال اصلان نیروهای پلیس ترکیه بجز خانواده‌ی وی مانع از حضور افراد دیگر شدند.