مدد سرحد: اتحاد و همسوئی یگانه راه دمکراتیزاسیون ایران و شرق کردستان است

مدد سرحد عضو شورای مدیریتی کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم اعلام کرد، اتحاد، همگرایی و هم صدایی می‌تواند ارکان وجودی ولایت فقیه را به لرزه درآورد. با باور به توان خود می‌توان انقلابی سیاسی و اجتماعی همانند انقلاب روژاوا در شرق کردستان خلق نمود.

  مدد سرحد عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم اعلام کرد، اتحاد، همگرایی و هم صدایی می‌تواند ارکان وجودی ولایت فقیه را به لرزه درآورد. با باور به توان خود می‌توان انقلابی سیاسی و اجتماعی همانند انقلاب روژآوا در شرق کردستان خلق نمود.

  مدد سرحد، عضو شورای مدیریتی کودار با شرکت در برنامه‌ی خط سوم تلویزیون آرین تی‌وی به ارزیابی وضعیت سیاسی و نظامی کنونی ایران و شرق کردستان به ویژه اهداف کنگره مشاهیر کرد در شهر سنه پرداخت.

  مدد سرحد درباره‌ی دلایل اتخاذ سیاست‌های فتنه‌برنگیزانه رژیم ایران اعلام کرد، "کردستان سرزمینی‌ ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک است و هر نیروی خارجی برای مداخله در ایران، کردستان را مورد هدف قرار می‌دهد. از منظری دیگر رژیم ایران برای اجرایی نمودن سیاست‌های خود در منطقه و گشودن درهای تجاری با غرب، ناچار ‌باید از کردستان عبور نماید. تشدید تدابیر نظامی اخیر و درگیری‌های رویداده در شرق کردستان موید این موضوع است."

  سرحد در ادامه با اشاره به شکست ایدئولوژیک رژیم استعمارگر ایران اعلام کرد،" مرکزگرایی، خود محوری و صدور به اصطلاح اسلام سیاسی شیعه به سایر کشورهای منطقه با شکست مواجه شده‌ است. تنوعات فرهنگی ایران خواهان مطالبات و خواسته های به‌حق و احترام به تفاوتمندی‌ها خلقی خود هستند.  بنابراین رژیم ایران بایست به لحاظ ماهیت و ایدئولوژی تغییرات اساسی و بنیادینی در ساختار خود ایجاد نماید."

  وی در رابطه با دیدارهای دیپلماتیک برخی از جریان‌ها و احزاب شرق کردستان با رژیم استعمارگر ایران اظهار داشت،" هر حزب و سازمانی مشروعیت دیدار و ایجاد روابط و مناسبات دیپلماتیک را با هر شخص و سازمانی را دارد. کودار نیز در چارچوب سیاست دمکراتیک درهای دیپلماتیک خود را  بر اساس حل و چاره‌یابی مسئله کرد گشوده است. هر چند اخبار دیدار برخی از احزاب شرق کردستان با رژیم استبدادی اسلامی ایران کاملا شفاف نیست. اما نبایست این دیدارها منجر به تنش میان احزاب گردد. باید در این مقطع حساس تاریخی اتحاد میان احزاب کرد از لحاظ سیاسی، دیپلماتیک و نظامی قویتر و با ایجاد جبهه‌ای متحد راه را برای  برساخت کردستانی آزاد را هموار نمایند".

  در ادامه مدد سرحد با اشاره به برگزاری کنگره‌ی مشاهیر کرد در شهر سنندج و جشنواره‌ هنری ارومیه اعلام کرد:" چنین جشنواره‌هایی در مقطع زمانی در شرق کردستان برگزار می‌گردند که هر روز جوانان و پیشاهنگان خلق کرد جان خود را فدا می‌کنند. نباید سمکو‌ی شکاک، قاضی محمد، دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی و شهدای اخیر جنبش‌آزادیخواهی خلق کرد در ارومیه، ماکو و مریوان را فراموش نماییم. استعمارگران کردستان در گذشته‌ تحت عنوان عشیره و عشیره‌گرایی و امروز به نام حقوق فرهنگی خواهان اعمال سیاست‌های ددمنشانه و دژخیمانه‌ی خود می‌باشند. رژیم استبدادی ایران هم اکنون از تمامی امکانات خود برای پیشبرد جنگی نرم علیه خلق کرد استفاده می‌نماید."

  مدد سرحد در پایان سخنان خویش اظهار داشت،" خلق‌های ایران با اتکا به‌توانمندی‌های وجودی خود و همگرایی و احترام به تفاوت‌مند‌ی‌های مذهبی، فرهنگی و خلقی، وحدت میان زنان، پیشاهنگی جوانان در مقطع کنونی با هدف از میان برداشتن تمامی موانع دمکراتیزاسیون نقش تعیین کننده‌ای را ایفا خواهند کرد. اتحاد، همگرایی و هم صدایی می‌تواند ارکان وجودی ولایت فقیه را به لرزه درآورد. با ایمان به نیروی خویش می‌توان انقلابی سیاسی و اجتماعی بمانند انقلاب روژاوا در شرق کردستان خلق نمود. به عنوان جنبش آزادیخواهی خلق کرد در هر موقعیت و لحظه‌ای پشتیبان خلق هستیم".