گریلای‌های ه.پ.گ: با روح شیلادزه مقاومت خواهیم کرد

دولت ترکیه با هدف اشغال جنوب کردستان خواهان تخلیه روستاهای منطقه برادوست است. نیروهای گریلای ه.پ.گ اعلام کردند، با روح شیلادزه علیه اشغالگری ترکیه مقاومت خواهند کرد.

  مبارزات خلق جنوب کردستان و نیروهای گریلا علیه اشغالگری ترکیه ادامه دارد. نیروهای گریلا اعلام کردند، همراه با خلقمان علیه اشغالگری مقاومت خواهیم کرد.

  لازم است خلق بپاخیزند

  درسیم سَکینه گریلای ه.پ.گ اهل جنوب کردستان اعلام کرد، " دولت اشغالگر ترکیه در شمال و جنوب کردستان بویژه در منطقه‌ی برادوست دست به اقداماتی اشغالگرانه می‌زند. به همین دلیل لازم است به خوبی اشغالگران را شناخته، خلقمان از اهداف اشغالگران آگاه بوده و بدانند علیه چه کسی مبارزه می‌کنند. دولت اشغالگر ترکیه در جنوب کردستان به بهانه‌ی نابودی جنبش آزادی خواهی نبردی را آغاز کرده است اما هدف این حملات نابودی خلق کرد است. لازم است خلق کرد حقیقت اشغالگران را ببینند و این اشغالگری را قبول نکنند. مکان‌هایی که ارتش اشغالگر ترک دست به اشغال آن‌ها زده است، با هدف نابودی خلق کرد و اشغال خاک کردستان است. "

  لازم است خلقمان اشغالگران را به خوبی بشناسند

  درسیم سکینه در ادامه سخنان خویش اعلام کرد، "‌بایستی اشغالگری دولت ترک به خوبی درک گردد. چونکه این حملات نه تنها علیه پ.ک.ک ، بلکه علیه تمامی خلق کرد است. کردستان را بمباران کرده و می‌خواهند کردها در سرزمین خویش بمانند آوره‌ای زندگی کنند. در نتیجه‌ی هر حمله‌ی هوایی تنها کودکان، مادران و غیر نظامیان شهید می‌شوند. اهالی منطقه را به قتل رسانده و اعلام می‌کنند ما نقاط پ.ک.ک را هدف قرار داده‌ایم.

  دولت ترک با این دروغ‌ها تنها خودش را فریب می‌دهد. به نام پ.ک.ک، غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد. اما باید خلقمان واقف باشند که برای برای محافظت از این میهن و خلق‌های کردستان مبارزه می‌کنیم. بایستی جوانان کرد به خوبی بدانند این اشغالگری علیه پ.ک.ک نبوده بلکه علیه تمامی کردستان است. لازم است خلق کرد بویژه خلق جنوب کردستان علیه اشغالگری بپاخیزند. بایستی خلق و گریلا مکمل یکدیگر باشند. لازم است کوهستان‌ها و جوانان تمام کننده‌ی یکدیگر باشند. همانگونه که کوهستان‌ها از خلق محافظت می‌کنند، ‌جوانان بمانند پیشاهنگان جامعه بایستی مکمل همدیگر باشند. بایستی جوانان علیه اشغالگری به کوهستان‌های آزاد آمده و دربرابر اشغل گران از میهن خویش دفاع کنند. "

  هدف اشغالگران جنوب کردستان است

  هلو هلمت از نیروهای گریلای ه.پ.گ درباره‌ی اشغالگری دولت ترک اظهار داشت، "‌هر روزه‌ اشغالگری دولت ترک در جنوب کردستان بیش از پیش گسترده می‌گردد. برای مقابله با اشغالگری، بمانند هر شخص کرد از میهن خویش دفاع کرده و علیه اشغالگران مبارزه نماییم. دولت ترک در خاکورک به بهانه‌ی جنگ علیه پ.ک.ک خلق کرد را به قتل می‌رساند. به بهانه‌ی از میان برداشتن پ.ک.ک خواهان اشغال تمامی جنوب کردستان است. لازم است هر جوان کردی در برابر اشغالگری پاسخی درخور داشته باشد. بایستی خلق کرد خوفی را در دل ارتش ترکیه ایجاد کنند که با شنیدن نام کرد متزلزل گردند. "

  خلق و گریلا، اشغالگران را درهم می‌شکنند

   گریلا هلو هلمت در ادامه اعلام کرد" لازم است تمامی خلق جنوب کردستان با روح مقاومت شیلادزه علیه اشغالگری بپاخیزند. لازم است اشغالگران بدانند کرد وجود داشته و باقی خواهند ماند. به بهانه‌ی جنگ علیه گریلا، برادوست را بمباران کرده و زیان بسیاری را به باغ و مزارع اهالی منطقه وارد ساخته‌اند. خواهان چپاول و نابودی کردستان هستند. به همین دلیل باید جوانان و خلق جنوب کردستان علیه اشغالگری بپاخیزند. ما بمانند نیروهای گریلا تا آخرین نفس خویش از خلق و میهن خویش دفاع خواهیم کرد. از تمامی جوانان و خلق جنوب کردستان درخواست می‌کنم علیه اشغالگری ایستاده، مقاومت کرده و در برابر اشغالگری از میهن خویش دفاع نمایند."