جستجوگر حقیقت؛ دیدار آندوک

دیدار آندوک که با مبارزه، تواضع و شور و هیجانش بر رفقای گریلای خویش تاثیر گذاشت در ۱ مه ۲۰۱۹/۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ به کاروان شهدا پیوست.

  علی حیدر قیطان از موسسان پ.ک.ک در یکی از اشعار خویش می‌گوید، "هر جستجو واقعیتی‌ست" ما نیز بخشی از جهان هستیم به همین دلیل همواره در چالش، جستجو و مبارزه بسر می‌بریم. سعی داریم مسئله‌ای را درک نماییم، به درک خویشتن دست یابیم. این خواست نیز علیه کاستی، ممنوعیت‌ها و یا تلاش برای نابود کردن اراده، روحیه و اندیشه است.

  آنچه انسان را به مبارزات آزادیخواهی می‌رساند، عبارتست از جستجوی حقیقت. جستجو و کنکاش همچون رودخانه‌ای روان است. دیدار آندوک نیز قبول نکرد که در کشور ممنوعیت‌ها زندگی کرده و در راه آزادی قرار گرفت. با تاثیر پذیرفتن از رهبری به سوی کوهستان‌ها، موطن مقاومت هزاران ساله رفت. فشار و ستمی که رژیم ایران بر خلق کرد اعمال می‌کند برای دیدار به کینی عظیم مبدل شد و در سال ۲۰۰۹ در شرق کردستان به صفوف پ.ک.ک پیوست.

علاقه به رفاقت

  هر کسی که به صفوف گریلا می‌پیوندد در ابتدا تحت تاثیر رفاقت پ.ک.ک قرار می‌گیرد. چونکه برخلاف روابط منفعت‌پرست سیستم سرمایه‌داری، در رفاقت پ.ک.ک علاقه، احترام و محترم شمردن ارزش‌های یکدیگر وجود دارد. انسان‌ها احساس می‌کنند که ارزشمند هستند.

  رفاقت در میان پ.ک.ک بیش از هر چیز بر رفیق دیدار تاثیر گذاشته و همواره به منشا نیرو برای وی مبدل شد. سخن "رفاقت به معنی یافتن جلوه‌ای از حقیقت است" رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان گویای هر چیزی‌ست. دیدار آندوک با توجه به این فلسفه زندگی کرده و مبارزه نمود.

آرزوی وی پیکار در شمال کردستان بود

  آرزوی هر گریلایی‌ست که در نبرد شمال کردستان علیه رژیم استعمارگر ترکیه جای گرفته، مبارزه نماید و به رهبری نزدیکتر گردد. آرزوی دیدار نیز رفتن به موطن سوران و آمد بود. برای دستیابی به آن نیز بسیار تلاش کرد. خواست و تلاش وی برای آن بود. پیشنهاد وی در سال ۲۰۱۵ پذیرفته شد و راه به سوی قلب کردستان، به سوی آمد را آغاز نمود. تمامی تلاش‌ها و ژرفای وی برای عملکردی موفق و رسیدن به رهبری بود.

  دیدار آندوک در مدت ۴ سال فعالیت‌های بسیار موفقی را در آمد به انجام رساند. در عملیات، زندگی و ارتباط با رفقا همواره به نمونه‌ای مبدل شد. با مبارزه، تواضع و هیجان خویش تاثیر بزرگی را بر رفقای گریلا گذاشت. دیدار آندوک در ۱ مه ۲۰۱۹/ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در منطقه پیران در آمد جسورانه جنگید و به کاروان شهدای راه آزادی کردستان پیوست.