پیش از آغاز کنگره، کنفرانس حزب دمکراتیک خلق‌ها آغاز شد

کنفرانس حزب دمکراتیک خلق‌ها پیش از آغاز کنگره عمومی و رسمی این حزب آغاز بکار کرد.

کنفرانس سوم حزب دمکراتیک خلق‌ها با شعار «ه.د.پ‌ای قدرتمندتر و مبارزه قدارتمندانه بیشتر» آغاز بکار کرد. مدتی بود که حزب دمکراتیک خلق‌ها در مناطق مختلف کوردستان و ترکیه نشستهای خود را برگزار کرد، در این نشست‌ها جمع‌بندی بحث و بررسیهای خود را طی کنفرانسی دو روزه آغاز کرد. نتایج بحث و بررسیهای به عمل آمده در حزب دمکراتیک خلق‌ها در جریان برگزاری کنگره این حزب در فوریه به ننتیجه رسیده و در قالب یک نقشه راه به اطلاع عموم می‌رسد.

بعد از ایراد سخنرانیهای افتتاحیه، این نشستها بدون حضور رسانه‌ها ادامه می‌بایند. طی این دو روز مسائل و موضوعات درونی این حزب مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرند. بعد از پایان این نشست، نتایج نهایی این کنفرانس به اطلاع می‌رسد.

حزب دمکراتیک خلق‌ها براین باور است که در فرایند کنفرانس و کنگره این حزب، خط مشی سوم و فکر جمهوری دمکراتیک کادرهای این حزب را در عرصه عملی تحقق بخشد.

این کنفرانس با استقبال بزرگی از سوی طرفداران و اعضای این حزب آغاز شد. پروین بولدان و سزای تمللی روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، نمایندگان، سازمانهای ناظر و مسئول، اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها،  سدات شن اوغلو و ایدیل اوغورلار سخنگویان مشترک ه.د.ک، صالحه آیدنیز و کسکین باییندر سخنگویان مشترک حزب مناطق دمکراتیک، لیلا گووَن و بردان اوزتورک روسای کنفدرالیسم جامعه دمکراتیک و سری ثریا اوندر اعضای هیات امرالی نیز در این کنفرانش مشارکت داشتند.