درخواست وکلا برای ملاقات با اوجالان

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان جزیره امرالی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد از سال ١٩٩٩ (١٣٧٧) تاکنون در زندان فوق امنیتی گروه F در جزیره امرالی زندانیست.

نوروز اویسال، فایق اُزگور أرول، جنگیز یورکلی و مظلوم دینچ وکلای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

رژیم ترکیه شش ماه ملاقات وکلا را با رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان ممنوع اعلام کرده است. بهانه این بار دادستانی تُرک نگارش کتاب «نقشه راه» برای دادگاه حقوق بشر شورای اروپا در سپتامبر ٢٠٠٩ می‌باشد.