ارزنجان: کارزار جدید نه تنها مخالفت بلکه تکوین جامعه را مبنا قرار می‌دهد

بسه ارزنجان عضو شورای مدیریتی ک.ژ.ک اعلام کرد، کارزار" برای تغییر و آزادی تو هم بپاخیز" تنها کارزاری برای اعتراض نخواهد بود و افزود، این کارزار همزمان به ابداع و آفرینش جایگزین می‌پردازد.

   بسه ارزجان عضو شورای مدیریتی کنفدرالیسم زنان کردستان-ک.ژ.ک در برنامه‌ی " اولکدن" در کانال تلویزیونی " مدیا هابار" سخن گفت.

   ارزنجان با یادآوری کمپین "برای تغییر و آزادی تو هم بپاخیز" که با پیشاهنگی زنان آغاز شده است اظهار نمود:"در برابر وضعیت اسفناک، هزاران انسان مبارزه کرده و مقاومت می‌نمایند. بایستی در مبارزات بشریت، به مقاومتگران، به کسانیکه دارای امید به آزادی هستند، یعنی به خودمان اطمینان داشته باشیم. بایستی به زندگی آزاد، زیبا، زندگی به دور از مرگ، جنگ، ویرانی و کشتار دست یابیم. برای دست یافتن به این زندگی بایستی مبارزه نماییم. باید در برابر رژیم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری موجود و فاشیسم مقاومتی وجود داشته باشد. آزادی فرد با آزادی جامعه پیوند خورده است. علی رغم آنکه شخص از سوی مدرنیته‌ی سرمایه‌داری تجزیه شده است اما انسان [در ماهیت خویش] دارای هویتی اجتماعی است. کمپین و کارزاری که پیرامون شعار "برای تغییر و آزادی تو هم بپاخیز" در حال برگزاری است،‌ حائز اهمیت بسیاریست."

   ارزنجان با تأکید بر این مهم که زنان مرکز بنیادین سیاست دمکراتیک را در اختیار دارند افزود:"تا زمانیکه زنان به گونه‌ای مؤثر و سازماندهی شده در سیاست مشارکت نکنند، سیاست دمکراتیک بسط نمی‌یابد. بدون زن، اراده زن، نگرش و وجود زن تحقق دمکراسی ممکن نخواهد بود. با مشارکت سازماندهی شده‌ی زنان سیاست دمکراتیک ایجاد می‌شود. از این رو بیشترین احتمال بسط تفکر سیاست دمکراتیک که رهبرمان برای این برهه طرح نموده در این کارزار زنان وجود دارد. این کارزار تنها در چهارچوب کنش، اعتراض، مخالفت و انتقاد نخواهد بود بلکه ابداع و آفرینش نیز در آن قرار خواهد داشت."

​​​​​​​   ارزنجان اعلام کرد، کارزار کنونی در مسائل دمکراتیزاسیون سیاست ترکیه و تکوین قانون اساسی دمکراتیک به کارزار بزرگی مبدل خواهد شد.

​​​​​​​   بسه ارزنجان اظهار داشت، بایستی این کارزار در حوزه‌ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در هر حوزه‌ی دیگری نیز گسترش یابد و افزود، "بایستی زنان با تمامی نیروی خویش از این کارزار صیانت نمایند."