جوانا سنه: اساس فکر و فلسفه‌یمان خط سوم است

...اساس مبارزاتمان دستیابی زن به واقعیت خویش بوده و دارای تعریفی از خویش باشد. در برابر ذهنیتی مبارزه می‌کنیم که بدون وقفه مرد، زن را تعریف کرده است. اگر در میان این احزاب و جناح‌های سیاسی در چهارچوب فعالیت زنان، باری دیگر مرد برای زن تصمیم گیری کرده و...

  جوانا سنه عضو کمیته‌ی دیپلماسی کژار با شرکت در برنامه‌ی "صدای شیلان" از رادیوی دنگ ولات درباره‌ی تاثیرات مداخله‌ی آمریکا در کشورهای عراق و افغانستان، با هدف مداخله‌ی در ایران، بر زنان سخن گفته و به بیانیه‌ی مشترک کژار و حزب همبستگی زنان افغانستان اشاره نمود.

  جوانا سنه با اشاره به دخالت‌های آمریکا در کشورهای خاورمیانه بویژه کشورهای عراق و افغانستان اعلام کرد،‌ "نه تنها آمریکا بلکه قدرت‌های جهانی با دیزاینی جدید خواهان توسعه منافع خویش در منطقه بوده و با توجه به تغییرات ایجاد شده حاکمیت خود را در منطقه تحکیم بخشند. تغییراتی که آمریکا در افغانستان و عراق ایجاد کرد و اکنون هم خواهان ایجاد آن در ایران است، در راستای خواست و منافع جامعه نبوده بلکه عکس آن در راستای منافع آمریکا است. "

  جوانا سنه در ادامه سخنان خویش درباره‌ی تحولات ایران پس از برجام‌ گفت "امروزه تحولات بسیاری در جامعه رخ می‌دهند که در نتیجه‌ی این تحولات جامعه و بویژه زنان اولین قربانیان آن هستند. تحریم‌های اقتصادی تاثیرات مستقیمی را بر وضعیت جامعه و زندگی خلق گذاشته است.

  جوانا سنه درباره‌ی خودکشی و قتل زنان در نتیجه‌ی سیاست‌های ایران گفت، "  خودکشی زنان و قتل آن‌ها بدست پدر، همسر و یا برادرانشان که به قتل ناموسی از آن نام برده می‌شود، تنها رخدادی نبوده و بخشی از سیاست‌های اشتباه ایران در این باره است. رژیم ایران این قشر ناراضی را که نمایندگی جامعه و جبهه‌ی مخالف را بر عهده دارند و خواهان جامعه‌ای دمکراتیک و مفهومی جدید برای جامعه و زنان هستند ، بدست خویش نابود نکرده بلکه از راه نمایندگان خویش که پدر،‌برادر، همسر و ... هستند، آن‌ها را نابود می‌کند."

  در ادامه جوانا سنه با اشاره به بیانیه‌ی مشترک کژار و کمیته‌ی زنان حزب همبستگی افغانستان اعلام کرد، " ما؛ بمانند جامعه زنان آزاد شرق کردستان از راه ارتباطات خویش در دیگر کشورهای خاورمیانه بویژه با حزب همبستگی افغانستان، خواستاریم نه تنها در چهارچوب بیانیه‌ای مشترک بلکه با موضعی مشترک در سطح عملی فعالیت‌های بسیاری را به انجام برسانیم. لزوم محکوم نمودن ذهنیت مشترکی که در سطح خاورمیانه و تمامی جهان علیه زنان و جبهه‌ی مخالف، که مفهومی جدید را برای جامعه‌ی دمکراتیک دارا هستند، وجود دارد و بر این مبنا بیانیه‌ای مشترک را منتشر کردیم. "

  جوانا سنه درباره‌ی اهداف تشکیل جبهه‌ی مشترک کژار و کمیته‌ی زنان حزب همبستگی اعلام کرد، " هدفمان تنها ایجاد جبهه‌ای مشترک با کمیته‌ی زنان حزب همبستگی نخواهد بود، بلکه خواستاریم که همراه با زنان دیگر سازمان‌ها و تمامی زنانی که در تلاشند در برابر ذهنیتی که هر روزه با هدف استثمار زنان به قتل‌عام آن‌ها می‌پردازد، ایستادگی نموده و تغییراتی را در ذهنیت جامعه ایجاد نمایند، جبهه‌ای مشترک را تشکیل دهیم. "

  جوانا سنه در ادامه سخنان خویش اعلام کرد،" با وجود تمامی تلاش‌هایمان برای حل مسائل زنان، این گامی خواهد بود و امیدواریم به اهدافمان دست یابیم. ما؛ بمانند کژار با توجه به اراده، شجاعت و نیروی زنان معتقد هستیم، اگر زنان خود را سازماندهی نموده و برای حل مسائل ارده‌ای متحد و هماهنگ داشته باشند بدون شک به اهدافمان دست خواهیم یافت."‌

  جوانا سنه با اشاره به مشکلات فعالیت و کمیته‌ی زنان در دیگر سازمان‌ها اظهار داشت، "هنگامی می‌توان از جبهه‌ی مشترک زنان سخن گفت که زنان قادر به تصمیم گیری بوده، قادر به تحلیل باشند، راه‌حل مسائل را ببینند و پروژه‌ای داشته باشند. همچنین بایستی باور داشته باشد که با فکر، دیدگاه و حقیقت خویش موجودیت خواهند یافت. موانعی بسیاری وجود دارند چونکه با توجه به تعریفی که از فعالیت زنان در سازمان و احزاب دیگر وجود دارد، می‌بینیم که قدرت تصمیم گیری زنان در سطح کمی بوده و بایستی مورد انتقاد قرار گیرد. اساس مبارزاتمان دستیابی زن به واقعیت خویش بوده و دارای تعریفی از خویش باشد. در برابر ذهینتی مبارزه می‌کنیم که بدون وقفه مرد، زن را تعریف کرده است. اگر در میان این احزاب و جناح‌های سیاسی در چهارچوب فعالیت زنان، باری دیگر مرد برای زن تصمیم گیری کرده و زن با مساعدت مرد گامی بردارد لزوم به انتقاد وجود دارد. "

  جوانا سنه در ادامه سخنان خویش با اشاره به وضعیت زنان در شرق کردستان و ایران اعلام کرد، "به درازای تاریخ ایران سیاستی ویژه علیە زنان اعمال شده است. مشکل زنان در ایران تنها حجاب نیست، بلکه بخش از آن است. بیشتر زنان با مشکل موجودیت و هستی روبه‌رو هستند. اگر روزانه زنان جسم خود را به آتش می‌کشند به این دلیل است که دیگر دلیلی را برای هستی خویش نمی‌یابد. به این دلیل است که دیگر زمینه‌ای در زندگی را برای خود نمی‌بیند. تمامی اینها نشان‌دهنده‌ی این هستند که اگر خواهان مبارزه‌ هستیم در چه چهارچوبی مبارزه کرده و چه تعریفی برای آن داشته باشیم. سیاست‌هایی را که رژیم ایران در پیش می‌گیرد بر اساس نابودی هر چه زودتر زنان است. "

  جوانا سنه در ادامه سخنان خویش درباره‌ی پروژه‌ی کژار اعلام کرد، " در این پروژه سعی داشتیم مشکلات و مسائل زنان در شرق کردستان و ایران را به درستی ارزیابی نموده و در همان وقت در ۱۳ ماده راهکار‌هایی را اتخاذ نمودیم. یکی از مواد اساسی این پروژه زیر سوال بردن قانون اساسی ایران درباره‌ی زنان است، تا که بتوان با توجه به خواست زنان در این سیاسی‌ها تغییر ایجاد نماییم، که بدون شک رژیم ایران تغییراتی بدین شکل را قبول نخواهد کرد. به همین دلیل اگر صدای زنان را در سطح بالایی افزایش دهیم قادر خواهیم تغییراتی را در اساس رژیم ایجاد نماییم. دراین پروژه باری دیگر پرسش‌هایی از قبیل واقعیت‌ها کدامند؟ درخواست‌ها به چه شکلی خواهند بود؟ راهکار حل آن‌ها به شکلی خواهند بود؟ مطرح نمودیم، تا بدین شکل تمامی زنان در راهکارها جایگاه خود را ببینند و به صدای تمامی زنان مبدل گردد."

  جوانا سنه در پایان سخنان خویش درباره‌ی راهکار اعلام شده از سوی کژار و کمیته‌ی زنان حزب همبستگی افغانستان اعلام کرد،‌"‌ مبنای فکر و فلسفه‌ی ما بدون شک نیرویی خارجی نیست بلکه خط سوم است. با تکیه بر خواست و نیروی خلق، با این سیاست دمکراتیک خلق قادر خواهد بود به نماینده و مسئول مدیریت جامعه مبدل شود. کژار بر اساس خط سوم باور دارد که زنان در جبهه‌ی مبارزات پیشاهنگ بوده و در سطحی که قادر به مدیریت جامعه بوده، نمایندگی این سیاست دمکراتیک را بر عهده داشته باشند. با توجه به گفتوگو‌هایی که با کمیته‌ی زنان حزب همبستگی افغانستان داشته‌ایم، سعی داشتیم نظرات خویش را با تمامی زنان آزادی خواه در میان گذاشته و سعی نماییم این موضع و صدا را در سطح تمامی ایران و افغاستان توسعه بخشیم. "