حمله داعش به مواضع نیروهای ی.ب.ش در شنگال

در ساعات صبح امروز تبهکاران داعش به مواضع نیروهای .ب.ش در مدیوان حمله کردند. در پاسخ مبارزان ی.ب.ش به این حملات خودرو بمبگذاری شدەی تبهکاران منهدم شده و تبهکاران در هم شکستند.

  در ساعت ۵:۴۵ امروز تبهکاران داعشی در نزدیک روستای حلوش در حومه شهرک مدیوان در شنگال با 4 خودروهای بمبگذاری شده به مواضع مبارزان ی.ب.ش حمله کردند.

  مبارزان ی.ب.ش به این حملات پاسخ داده و  درگیری رویداد. در نتیجەی این درگیری مبارزان ی.ب.ش حملات را در هم شکستند.

  بنا بە اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، مبارزان ی.ب.ش ضربات سختی را به تبهکاران داعش وارد ساخته و یکی از خودروهای بمبگذاری شدەی داعش را منهدم ساختند  و تبهکاران مجبور به عقب نشینی شدند.

  دربارەی تعداد کشته و زخمیان این درگیری اطلاعاتی بدست نیامده است.