زنان سوسیالیست به سپری جانی برای عَفرین بدل می شوند

انجمن اتحاد و حمایت خلق‌ها و زنان آزاد سوسیالیست اعلام کردند که گروهی از زنان را در چارچوب سپر جانی بمنظور حمایت از کانتون عَفرین به این کانتون بفرستند

انجمن اتحاد و حمایت خلق‌ها و زنان آزاد سوسیالیست اعلام کردند که گروهی از زنان را در چارچوب سپر جانی بمنظور حمایت از کانتون عَفرین به این کانتون بفرستند.

 

انجمن اتحاد و حمایت خلق‌ها و زنان آزاد سوسیالیست با انتشار بیانیه‌ای کتبی اعلام داشتند:"مقاومت در برابر حملات نژادپرستانه دولت ترکیه در(۵١)امین روز همچنان ادامه دارد. ما گروهی از زنان را در قالب سپر جانی ازمنطقه جزیر و کانتون فرات رهسپار عَفرین خواهیم کرد.

 

باید در برابر حملات نژادپرستانه دولت ترکیه تمام خلق های ستم دیده، نیروهای انقلابی و آزادی خواهان به میدان‌ها سرازیر شوند و از مقاومت تاریخی عَفرین حمایت کنند. مقاومت ما در عَفرین محقق با پیروزی همراه خواهد بود.

 

ما یاد شهدای راه آزادی را گرامی می داریم و به مبارزان مقاومت‌گر درود می‌فرستیم".