فراخوان حمایت از گُلتن کشاناک و سباحت تونجل

جنبش زنان آزاد طی فراخوانی خواهان حمایت از گُلتن و سباحت شد.

جنبش زنان آزاد به منظور اعلام حمایت از سباحت تونجل و گلتن کشاناک که مدت چهار سال است در زندانهای ترکیه حبس شده اند؛ فراخوانی را منتشر نمود. جنبش زنان آزاد برای شهردار مشترک پیشین کلان شهر آمد گلتن کشاناک و سباحت تونجل ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ)که به اتهام عضویت در سازمان و تبلیغات سازمان زندانی شده‌اند فراخوان حمایتی را متتشر نمود.

  امروز پرونده این دو زن کورد در دادگاه پنجم جرایم سنگین ملاطیه  مورد بررسی قرار می‌گیرد. جنبش زنان آزاد با انتشار این فراخوان و آزادی برای گلتن و سباحت خواستار مشارکت خلق در این زمینه شد.