هیوی دیرک: مقاومت و مبارزه ی شهید زیلان پپوله همانند افروختن شمعی است در تاریکی

... از یک‌ سو جامعه را با مسائل و پدیده‌های روزانه درگیر نموده و از سوی دیگر حوزه‌ی نفوذی استثماری خویش را گسترش داده و با اجرا و تدوین قانون اساسی، عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی زنان را محدود می‌کند...

  هیوی دیرک عضو کمیته‌ی آموزشی جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان (کژار) با شرکت در برنامه‌ی راوین مسائل زنان ایران و شرق کردستان را ارزیابی نموده و درباره‌ی سالروز شهادت زینب کناجی(زیلان) اعلام کرد، " رهبر عبدالله اوجالان عملیات شهید زیلان را مانیفست آزادی عنوان کرد و آن را به خط مانیفست آزادی زن در پ.‌ک.‌ک تعریف نمود"

  هیوی دیرک در ابتدا با اشاره به وضعیت کنونی زنان گفت، " در سده بیست‌و‌یکم، خط مقاومت و مبارزه‌‌ی زنان به ‌مراتب بیشتر شده است؛ موضع گیری نیروهای مرکز‌گرا و تمامیت‌خواه علیه جامعه‌ی زنان حاصل این مقاومت‌ها می‌باشد."

  وی در ادامه‌ی سخنانش اظهار داشت، اکنون وضعیت زنان در ایران و روژهلات کردستان در تمامی حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبه وخامت نهاده است، به موازات آن رژیم ایران پدیده‌ی قتل زنان را ترویج می‌دهد و بدان مشروعیت می‌بخشد و افزود "پدیده‌ی قتل مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی است."

  دیرک اعلام کرد، " پدیده‌ی قتل زنان موجبات قدرت‌مندتر شدن ذهنیت اقتدارگرای مردسالار را فراهم آورده است که سران حاکمیت این امر را  در راستای استقرار و استحکام بخشی به نظام استثماری خویش بکار می‌گیرند. از یک‌ سو جامعه را با مسائل و پدیده‌های روزانه درگیر نموده و از سوی دیگر حوزه‌ی نفوذی استثماری خویش را گسترش داده و با اجرا و تدوین قانون اساسی، عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی زنان را محدود می‌کند. سیستم غاصب در‌ صدد است، تاریخ پنج‌هزار ساله‌ی زنان را بدست فراموشی بسپارد و سرکوب‌گری‌ و خشونت‌‌های اعمال شده بر جامعه‌ی زنان را مشروعیت بخشد. به همین دلیل زنان باید از تحمیل اجباری سیاست‌های اعمال شده بر خویش سر باز‌ دارند و در حفظ و صیانت از تاریخ مبارزاتی ومقاومتیشان همیشه کوشا باشند."

  هیوی دیرک در ادامه‌ی سخنان خویش با اشاره به عملیات فدایی زینب کناجی(زیلان) اظهار داشت،" عملیات فدایی شهید زیلان اثباتی بود بر موضع‌ او در برابر نیروهای سلطه‌گر و مرکزگرا که درصدد از میان برداشتن رهبر عبدالله‌ اوجالان با توطئه‌ای بین‌الدولی بودند و مهم‌تر این‌ که  با هدف قرار دادن گریلای زن، پ‌.ک‌.ک را مورد هدف قرار دهند. وی در ادامه افزود:" رهبر عبدالله اوجالان عملیات شهید زیلان را مانیفست آزادی عنوان کرد و آن را به خط مانیفست آزادی زن در پ.‌ک.‌ک تعریف نمود."

  هیوی دیرک عملیات، هدف، مقاومت و مبارزه‌ی زیلان پپوله را همانند شمعی که در تاریکی افروخته می‌شود عنوان کرده و اعلام کرد،" شهادت شهید زیلان پپوله دریچه‌ای از اراده، نیرو، باوری و امید را برای جامعه‌ی زنان ایران و روژهلات کردستان گشود" و افزود، " زنان ایران و روژهلات کردستان باید ادامه‌ دهنده‌ی خط مقاومتی و مبارزاتی زیلان‌ها گردند و آن را اساس و مبنای فعالیت‌های خود قرار دهند."