کژار: شالوده رژیم جمهوری اسلامی بر مبنای تجاوز به جسم و روح افراد جامعه شکل گرفت

شورای مدیریتی جامعه زنان آزاد روژهلات کردستان-کژار طی بیانیه‌ای تجاوز عناصر بسیج به دختر ١١ ساله در روژهلات کردستان را به شدت محکوم کرده و خواهان همبستگی زنان در سازماندهی جامعه شده است

شورای مدیریتی جامعه زنان آزاد روژهلات کردستان-کژار طی بیانیه‌ای تجاوز عناصر بسیج به دختر ١١ ساله در روژهلات کردستان را به شدت محکوم کرده و خواهان همبستگی زنان در سازماندهی جامعه شده است

 

در آغاز بیانیه کژار آمده است:"رژیم ایران در بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی عمیقی بسر می‌برد و فشارهای خارجی که برای کم‌رنگتر کردن نقش رژیم در منطقه اجرا می‌شوند حاکمیت ایران را بر اعمال فشارهای بیشتر بر جامعه و خلق‌های ساکن ایران واداشته است. به همین دلیل هم با مکانیزم‌های متفاوتی اقدام به اشاعه جو هراس و ترس از جمله با اعمال بازداشت، اعدام، بیکاری و گرانی به سیاست خفقان در جامعه سرعت بخشیده است. خواسته‌ مشروع خلق‌ها عبارت از تغییرات بنیادین است. در این چهارچوب طیف‌های جامعه مصمم و با اراده نارضایتی خود را اعلام می‌کنند."

 

کژار سپس به سرکوب زنان در ایران، مقاومت آزادیخواهانه آنان و نقش آنان در پیشاهنگی مبارزات پرداخته و افزوده است:"زنان از یکسو بوسیله حاکمیت ذهنیت مردسالار و دین‌گرا مورد تبعیض قرار می‌گیرند و از سوی دیگر هم خانواده همچون میکرودولت با همان ذهنیت در تلاش برای سرکوب زنان است. بدون شک زنان هیچگاه برای احقاق حق خود تسلیمیت را نپذیرفته‌اند. به همین دلیل زنان مداوما هدف قرار می‌گیرند."

 

جامعه زنان آزاد روژهلات کردستان با یادآوری تعرض به زنان در هفته‌های اخیر در ایران و روژهلات کردستان تعدی عناصر مزدور وابسته به سپاه به دختر ١١ ساله هورامانی را بشدت محکوم کرده است. کژار تصریح کرده است که شالوده رژیم جمهوری اسلامی بر مبنای تجاوز به جسم و روح افراد جامعه شکل گرفته و هدف واداشتن افراد جامعه به بردگی است.

 

کژار خاطرنشان کرده است که تداوم چنین وضعیتی هشیاری خلقی را افزایش داده و از سوی دیگر رژیم ایران را بسوی فروپاشی سوق می‌دهد. جامعه زنان آزاد روژهلات کردستان در پایان بیانیه خود از آحاد زنان خواسته تا ضمن محکومیت اعمال ضد انسانی، وظیفه خود را که همانا پیشاهنگی جامعه برای دستیابی به آزادی و دمکراتیزه کردن ایران است تلاش نمایند.