کژار: لیلا گووَن، نمود زن مبارز کُرد است

​​​​​​​"... اقدام لیلا گووَن، تدوام خط مبارزاتی شهیدان جنبش آزادیخواهی کرد همچون سارا، دلال، روژبین و شیرین و صدها زن مبارز دیگر است که هیچ گاه در برابر فرادستی و سلطه دولتی تسلیم نشده‌اند و الهام بخش تمامی زنان فرودست دنیا هستند ..."

جامعه زنان آزاد شرق کردستان با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتصاب غذای لیلا گووَن، آحاد زنان را به همصدایی با مطالبات وی فراخوانده است

 

متن بیانیه کژار به این شرح است:

"جنگ و درگیری با محوریت خاورمیانه خاورمیانه هر روز پیچیده‌تر از پیش و بر شدت آن افزوده می‌شود. کردستان و خلق کرد نیز سالهاست که درگیر این جنگها بوده و در راستای برساخت جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد بر اساس فلسفه و اندیشه‌های رهبر اوجالان مبارزه می کنند. این مبارزات بی‌همتا در برابر استعمار و اقتدار پس از گذشت چهل سال همچنان به صورتی بی‌امان ادامه دارد.

 

توطئه‌های خصمانه و سیستماتیک نظام سرمایه‌داری در راستای تضعیف و نابودی جنبش آزادیخواهی کردها که برای ایجاد سیستم مدرنیته دمکراتیک مبارزه می‌کنند، آشکار و ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. بدون شک یکی از توطئه‌های ناجوانمردانه و ناانسانی نظام سرمایه‌داری، دستگیری و زندانی نمودن رهبر آپو است که بنیان مبارزات آزادیخواهی کردستان را بنا و خلق کرد را بار دیگر احیا نمود. با گذشت بیست سال از توطئه بین‌الدولی علیه رهبر آپو که در واقع توطئه‌ای علیه خلق کرد و ملتهای فرودست است، هنوز هم به اشکال متفاوت این توطئه ادامه دارد. تجرید مطلق و عدم صدور حق ملاقات با خانواده و وکلا در دو سال اخیر اوج نظام فاشیستی دولت ترکیه را آشکار می‌کند. هر چند در پس این توطئه نه تنها ترکیه بلکه دستهای پلید قدرتهای امپریالیسمی و فرامنطقه‌ای وجود دارد.

 

رهبر آپو با مقاومت بی‌نظیر خود در برابر تمامی شکنجه‌ها و رفتارهای غیرانسانی در امرالی، نمونه شخصیت آزاد این عصر است. شخصیتی که تمامی توطئه‌های نظام فاشیستی را با شکست رو به رو ساخت. دولت ترکیه و حکومت اردوغان که فاشیسم و اقتدار در آن به حد نهایی رسیده و سیستم آن رو به فروپاشی قرار دارد برای حفظ بقای خود از هیچ اقدام خارج از قواعد انسانی فروگذار نمی‌کند. ترور سیاسی و فیزیکی کردها با تمامی تکنیکها و تاکتیکهای نظامی در ترکیه در واقع تلاشی برای نابودی کردها است هر چند تاکنون نه تنها در این مورد موفقیتی کسب ننموده بلکه در برابر مقاومت و مبارزات باشکوه کردها درمانده و مستاصل شده و بر نفرت و خشم کردها نسبت به دیکتاتوری اردوغان  افزوده شده است.

 

کردها و به ویژه زنان همیشه در برابر انزوای مطلق رهبر آپو دارای موضع بوده و اعتراض خود را نشان داده‌اند. زنان سیاستمدار نیز درون این فعالیتها هر زمان حضور داشته‌اند. لیلا گووَن، رئیس مشترک ک.ج.د و نماینده حزب دمکراتیک خلقها در سی و چهارمین روز از اعتصاب غذای خود به سر می‌برد. وی تاکید نموده تا رفع ایزولاسیون مطلق علیه رهبر آپو به اعتصاب خود ادامه خواهد داد. موضع لیلا گووَن، نمود زن  مبارز کرد است. مقاومتگر و بااراده. این اقدام زن مقاومتگر کرد، ارزشمند و قابل تقدیر است. با پیشاهنگی وی بار دیگر نه تنها کردها بلکه بسیاری از ملتها در سرتاسر دنیا نسبت به تجرید رهبر آپو نارضایتی خود را نشان دادند چرا که افکار و فلسفه رهبر آپو مرزهای کردستان را درنوریده و جهانی شده است. بنابراین بایستی تمامی زنان کرد و انسانهای دمکراسی خواه و صلح طلب برای آزادی رهبر آپو و شکستن تجرید وی فعالیت نمایند. در واقع اقدام لیلا گووَن، تدوام خط مبارزاتی شهیدان جنبش آزادیخواهی کرد همچون سارا، دلال، روژبین و شیرین و صدها زن مبارز دیگر است که هیچ گاه در برابر فرادستی و سلطه دولتی تسلیم نشده‌اند و الهام بخش تمامی زنان فرودست دنیا هستند.

 

کژار، جامعه زنان آزاد شرق کردستان نیز هر زمان در راستای آزادی، امنیت و تندرستی رهبر آپو مبارزه نموده و خواهد نمود و تمامی جوامع انسانی و در صدر آن زنان، مادران صلح و جوانان را به فعالیتهای رادیکال همسو با اقدام لیلا گوون برای آزادی و رفع تجرید رهبر اوجالان فرامی‌خواند."