در کلن غرفه‌ی ‌«آزادی برای عبدالله اوجالان‌» برپا شد

زنان در شهر کلن غرفه‌ی «آزادی برای عبدالله اوجالان» را دایر کرده و بروشورهایی را برای مطالبه‌ی آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان توزیع کردند. زنان به سیستم نسل‌کشی امرالی توجه کردند.

اعضای مجلس زنان ویان‌ و اعضای زنان جوان مبارز (تیکوژن) با مطالبه‌ی آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شهر کلن آلمان غرفه‌ای برپا نمودند. این غرفه با شعار «آزادی برای عبدالله اوجالان» دایر گردید و در طول روز به فعالیت خود ادامه داد. 

در این غرفه کتاب‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان قرار داده شد و در اطراف و میدان نیز عکس‌ها و پوسترهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نصب شد.

در این کنش زنان بروشورهایی را برای مطالبه‌ی آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان توزیع کردند و به سیستم نسل‌کشی امرالی توجه نمودند.