محکومیت انزوای تشدید شدە با برگزاری راهپیمایی در تل تمر

با برگزاری یک راهپیمایی در تل تمر، بە انزوای تشدید شدە علیە رهبر خلق کورد اعتراض شد.

با پیشاهنگی جنبش جوانان انقلابی سوریە در سوریە،در اعتراض بە تشدید انزوا بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، در منطقە تل تمر راهپیمایی برگزار شدە وتشدید فشارها بر امرالی محکوم شد.

در این راهپیمایی پلاکاردهایی با عنوان جوانان، فدایین رهبر آپو هستند، زمان آزادی رهبری فرا رسیدە است، در دست تظاهر کنندگان مشاهدە می شد.

راهپیمایان در خیابان شهید عمر براوی در مرکز تل تمر بە میتینگ تبدیل شد. در این میتینگ زهرا امین عضو کنگرە ستار بیانیە  جنبش جوانان انقلابی سوریە را قرائت کرد. در این بیانیە با اشارە بە نسل کشیهای دولت اشغالگرترک و انزوای تشدید شدە بر رهبر خلق کورد گفتە شد: دولت اشغالگر ترک بر این باور بود کە با تشدید انزوا بر رهبری میتواند برخودان موجود در کوههای کوردستان را خاتمە دهد و پروژە ملت دمکراتیک را در روژآوا و شما-شرق سوریە با شکست مواجە کند.

در این راستا لازم است کە هر یک از ما وظایف خود را انجام دادە و درخواست آزادی فیزیکی رهبر آپو در بالاترین سطوح ممکن پیگیری شود.

میتینگ با سر دادن شعار و درود بە رهبر خلق کورد خاتمە پیدا کرد.