"لازم است ۴ آوریل به وسیله‌ای برای گسترش مبارزه اکولوژیک مبدل شود"

کمیته اکولوژی اعلام کرد که روز ۴ آوریل روز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان،‌ لازم است به وسیله‌ای برای گسترش مبارزه اکولوژیک مبدل شود.

 

بیانیه کمیته اکولوژی ک‌ج‌ک به شرح زیر است‌:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ما ۷۵مین میلاد رهبر خلق کورد را تبریک می‌گوییم. که با پارادیگمایی که به جهان و کوردستان ارائه نموده است،‌ راه حیاتی آزاد، اکولوژیک و نو را ایجاد ساخت و فرصت مشارکت در این مبارزه شرفتمندانه را به وجود آورد.

رهبر آپو تاریخ خلق کورد را که به سوی تاریکی می‌رفت را متحول ساخت. با مبارزه آزادی که با پیشاهنگی پ‌ک‌ک به وجود آورد، سرنوشت ۵۰ سال اخیر را تایین کرد. به سبک حیات خود، فلسفه و تاثیرگذاری بروی میلیون‌ها انسان،‌ مبارزه‌ای به مانند یک سده را در ۷۵ سال انجام داد. حقیقت خلق کورد که با پیشاهنگی رهبر آپو خود را از نو آفرید، مشخص‌ترین ابراز این انقلاب می‌باشد. یکی از اهداف بنیادین نیروهای توط‌ئه‌گر و رژیم فاشیست آک‌پ این بود که با انزوای تحمیلی مانعی در برابر افکار رهبر آپو ایجاد سازد که به خلق منتقل نشود. اما پارادیگما و کتاب‌هایی که در۲۵ سال مقطع امرالی نویساند تنها به خلق کورد محدود نماند بلکه به سطحی جهانی رسید که رهبر آپو این برهه را به مثابه زایش سومین خود تعریف کرد. دیوارهای انزوای امرالی را متلاشی کرد و به رهبر خلق‌ها مبدل شد. رهبری‌ما پارادایم ‌‌‌‌‌‌‌«دمکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواهی زنان» را به تمام جهان هدیه کرد. این پارادیگما بر علیه تهدیدات مدرنیته کاپیتالیست راه حیاتی نوین و اکولوژیک رانشان داد و برای مشکلات بنیادین روزگار ما رهیافتی آلترناتیو را به وجود آورد.

رهبر آپو بر ضد مدرنیته کاپیتالیستی که توطئه‌ای بین المللی ترتیب داد و با سیاست‌های استعمارگری و بدور از اخلاق،‌ آینده بشریت را تهدید میکند، بزرگترین مبارزه را انجام داد. بدین ترتیب در برابر قتل‌عام اکولوژیک و بیگانه شدن انسان با طبیعت نیز خواست که ۴ نیسان روز میلاد او با کاشت درختان جشن گرفته شود. این درعین‌حال در برابر سبک زندگی را که مدرنیته کاپیتالیستی ایجاد ساخته و جشن‌گرفتن‌هایی بر محور مصرفگرایی یک انتقاد صریح است. رهبر آپو هر کنشی را که انجام داد تنها به خود محدود نکرده بلکه به جنبش آزادی‌، خلق کورد و انسانیت نیز انتقال داد. بدین ترتیب لازم است جشن‌گرفتن آلترناتیو در روز میلاد او برعلیه ارزش‌هایی که در تهدید مصرفگرایی قرار دارند به مثابه یک کوشش دوباره به یک دیگر رسیدن انسان و طبیعت فهم شود. این درخواست رهبر آپو برای ما، کسانی‌که پارادیگمای اکولوژیک را پذیرفته‌ایم،‌ باید به مثابه یک فراخوان درنظر گرفته شود که جهت، آداب و روش حیات ما به تمامی اجتماعی و اکولوژیک بشود. لازم است ۴ آوریل تنها به کاشت درختان و نهاد محدود نشود. بلکه لازم است به وسیله‌ای برای گسترش مبارزه برعلیه قتل‌عام اکولوژیک مبدل شود. برای چنین مبارزه‌ای دانایی اکولوژیک، مصمم بودن، سازماندهی و پشتیبانی از الزامات است.

بنا نهادن حیاتی نوین که رهبر آپو به مثابه بازگشت به اکولوژی اجتماعی فورموله ساخت،‌ تنها با صیانت از پارادایم اکولوژیک عملی خواهد شد. صیانت از این مهم با مبارزه برعلیه قتل‌عام اکولوژیک و گسترش مبارزه اکولوژیک ممکن خواهد بود. که این نیز وظیفه تمام میهن‌دوستان می‌باشد. به همین علت لازم است ۴ آوریل برای حفاظت از خاک،‌ آب،‌ درخت و پرداختن به پشتیبانی اکولوژیک برای کودکان،‌ جوانان و زنان به آغازی برای آفریدن عرصه‌های نوین حیات و تبدیل شود. یکی از معنادارترین پاسخ‌های که در ۴ آوریل داده شود،‌ از نو زنده کردن فرهنگ ‌‌‌‌‌‌‌«درخت حیات» است که هنوز هم در کوردستان و بسیاری مناطق دیگر پاسداشته می‌شود. لازم است برای هرکودکی که به دنیا می‌آید یک درخت کاشته شود و برای دیدار با طبیعت گام‌هایی برداشته شود.

میراث مبارزه‌ ما،‌ ایدئولوژی،‌ پارادیگما و سازماندهی ما با افکار رهبر آپو فرصت و جنبشی نوین، آلترناتیو و اکولوژیک و توده‌ای را پیشبرد داد. بدین صورت جوابی که به میلاد رهبر آپو و انزوای امرالی داده شود، در سده ۲۱ عملی کردن انقلاب اکولوژیک است که این سده را در پارادایم خود به مثابه سده زنان تعریف می‌کند. باید مبارزه آزادی زنان و مبارزه اکولوژیک با یکدیگر متحد شده. بدین صورت سده ۲۱ که ما با هدف انقلاب زنان بدان وارد شدیم، در همان حال لازم است به سده انقلاب اکولوژیک نیز بدل شود. برای این هم ما هرکسی را فرامی‌خوانیم که در هر جایی گفتار ‌«ژن ژیان آزادی» در آن وجود دارد و در سراسر جهان برای حیاتی آزاد و اکولوژیک پارادایم رهبر آپو را عملی سازند و با تمام اقشار جامعه مبارزه اکولوژیک را گسترش دهند.‌‌‌»