ّمحکوم کردن دولت ترکیه در وین

دولت ترکیه که مصدومین زمین‌لرزه را بەحال خود رها کرده، در وین محکوم شد.

در شهر وین پایتخت اتریش به پیشاهنگی اتحادیه نیروهای دموکراتیک در اروپا (ADGB) و احزاب سیاسی کورد، یک راهپیمایی برای محکوم کردن دولت ترکیه که پس از زمین‌لرزه خلق را بەحال خود رها کرده، برگزار شد.

حدود ٣٠٠ نفر در این راهپیمایی شرکت داشتند. پس از یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان، راهپیمایی آغاز شد.

در این اقدام جمعی، اعلامیه مشترک که از طرف ADGB و احزاب سیاسی کورد آماده شده بود، قرائت گردید.

در اعلامیه آمد: جانباختن دهها هزار نفر به علت بی‌مسئولیتی دولت بوده است. نیز گفته شد: این یک فاجعه طبیعی نیست بلکه قتل‌عام دولتی است.

در طول این راهپیمایی شعارهای "همه با هم علیه فاشیسم" و "اردوغان قاتل و فاشیست" سر داده شد.