راهپیمایی آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان

در جنوب فرانسه راهپیمایی «آزادی برای عبدالله اوجالان» در روز دوم ادامه دارد.

در جنوب فرانسه راهپیمایی آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دیروز با شرکت ۱۵۸ نفر راهپیمایی ۳ روزه را آغاز شد.

در راهپیمایی دیروز گفته شد، «از طریق مقاومت، بار دیگر آزادی جسمانی رهبرمان را به دست خواهیم آورد. به این راهپیمایی که برای رهبر آپو آغاز شده است درود می‌فرستیم. امید موفقیت برای مقاومت کنندگان داریم.»

برای راهپیمایی فردا فراخوان داده شد

فتحی پاتنوس، به نمایندگی از کمیته‌ی تدارکات گفت:

«با وجود شرایط نامناسب روز اول راهپیمایی ۳ روزه‌ی ما با موفقیت به اتمام رسید. امروز از ماریگنان تا مارسیلیا به راهپیمایی می‌پردازیم، روز دوم نیز به اتمام می‌رسد. از دوستان و‌ میهن‌دوستان می‌خواهیم، در مراسم فردا شرکت نمایند. بر این اساس روز یک‌شنبه در میدان کانیبر‌ راس ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی با حضور هزاران نفر راهپیمایی خود را از مقابل پارلمان اروپا با برگزاری راهپیمایی به پایان می‌رسانیم.»